Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fremmede arter i norsk natur

Fremmede arter er dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område. Disse kan ha stor spredningsevne og kan skape problemer for det stedegne plante- og dyrelivet, for eksempel som ugras og skadegjørere. Det er forbudt å innføre ville arter til Norge.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Negative konsekvenser for norsk natur

Vi har flere eksempler på at fremmede arter som har kommet inn i landet, har hatt sterk bestandsvekst med påfølgende negative konsekvenser i norsk natur. Det er som regel menneskelig aktivitet som har forårsaket at nye arter har kommet til landet. Spredningen av fremmede arter skjer blant annet gjennom omfattende transportvirksomhet, handel, turisme, friluftsaktiviteter og import av dyr og planter. Ballastplanter er en kategori fremmede arter som kom til landet gjennom dumping av ballastmasse fra seilskuter. Ballastvann i skip kan også bidra til å spre fremmede arter til nye havområder.

Norge har sluttet seg til den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-konvensjonen) som innebærer at vi skal kontrollere, fjerne og hindre innførsel av fremmede arter som truer økosystemer, livsmiljøer eller arter. Det vil si at uten myndighetenes samtykke er det forbudt å innføre ville arter til Norge eller sette ut ville arter eller underarter som ikke forekommer fra før i området.

Norsk svarteliste 2012 fra Artsdatabanken inneholder oversikt over et utvalg fremmede arter med økologiske risikovurderinger.

Eksempler på fremmede arter i norsk natur

Sist oppdatert 17.12.2018
Tekst: Kristin Bøhle og Ragnhild Kjeldsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Bærekraftig naturbruk