Hopp til innhold

Fagartikkel

Ugras i kornåker

Kornartene tilhører grasfamilien. De blir dyrket på grunn av sine store næringsrike frø, som inneholder mye stivelse og en del protein. Kornartene er de viktigste vekstene vi har, og de brukes både til mat og fôr.

LK20LK06

Tiltak for å forebygge ugras i korn

Jordarbeiding

I de fleste kulturer finner vi de mest problematiske av de flerårige ugrasartene: for eksempel arter med underjordiske stengelutløpere og rotutløpere. Det er umulig å bli kvitt disse ugrasartene gjennom jordbearbeiding, for de spirer fra de oppkutta stenglene og jordutløperne. Kveke er et slikt ugras.

Reduserer vi jordarbeidinga i korndyrkinga, kan vi få større problem med arter som ikke er problematiske i pløyd åker. Kjører vi på ulaglig jord (jord som er for fuktig), skaper vi gode vilkår for enkelte flerårige ugras som er avhengige av fuktig jord for å spre seg, for eksempel tunrapp.

Vekstskifte

Vekstskifte er viktig for å bekjempe ugras. Dyrker vi én bestemt kulturvekst flere år etter hverandre, kan det skape gode vekstvilkår for ugras som det er vanskelig å bekjempe i den kulturen. Dyrker vi derimot korn i et sammensatt vekstskifte, er det vanskeligere for de ulike ugrasartene å formere seg så kraftig som ved ensidig dyrking.

I korndyrking generelt kan vi også ha flerårige ugras. Måten vi drifter åkeren på, spiller inn her. I tillegg kan de ugrasartene vi ønsker å bekjempe, være resistente mot de kjemiske plantevernmidlene vi bruker. Da må vi bruke andre midler for å få bukt med problemet.

Kveke. Foto

Kveke kan spire opp fra rotbiter. Jordbearbeiding påvirker hvor mye kveke vi får i åkeren.

Gode forhold for kulturplantene

Alt som skaper de beste vilkåra for kulturplantene og mikrolivet i jorda, øker kulturplantenes konkurranseevne mot ugraset. Viktig her er riktig jordarbeiding, god kalktilstand, god drenering, balansert gjødsling og minst mulig pakking med tunge maskiner og redskaper, spesielt på fuktig jord. Kvaliteten på såfrøet er også viktig, det bør inneholde minst mulig av ugrasfrø.

Mekanisk og kjemisk bekjempelse

Vi kan bekjempe mange av de sommerettårige og vinterettårige ugrasartene gjennom ugrasharving. Dette må gjøres på riktig tidspunkt – både når det gjelder størrelsen på ugraset, tilstanden i jorda og været – slik at plantene tørker ut når de er revet løs fra jorda. Når vi bekjemper ugras mekanisk på denne måten, kan vi i stor grad redusere bruken av kjemiske midler.

Ugrasharving. Foto

Eksempel på mekanisk ugrasbekjemping: ugrasharving i bygg.

Skal vi lykkes i kampen mot ugraset, må vi gjenkjenne de ulike ugrasartene, vi må kjenne deres biologi, utseende og egenart. Dette er spesielt viktig for å kunne vite på hvilket stadium det er best å bekjempe ugrasplanten mekanisk, og for å finne det beste tidspunktet for å sprøyte med kjemiske middel. Denne kunnskapen kan du tilegne deg her på NDLAs sider, i plantevernkataloger, på hjemmesidene til Bioforsk og flere andre steder.

Sprøyting av åker. Foto.

Kjemisk bekjemping av ugras. Du må gå kurs og få autorisasjonsbevis for å kunne bruke sprøytemidler.

Ugrasproblemene varierer mellom ulike kulturer

Hvilken kultur vi dyrker, har mye å si for hvilke typer ugras vi får problemer med.

I vårkorn er det de sommerettårige ugrasartene som dominerer, men også vinterettårige og flerårige arter kan gjøre seg gjeldende. Jordarbeidingen setter dem i spiremodus, det vil si at de får de riktige mengdene lys fra overflata til å spire. Jorda er en frøbank av ulike ugrasarter som slår til når forholda for spiring og vekst er gode.

I høstkorn er andelen sommerettårige ugrasarter mindre, men der har vi desto mer av de vinterettårige artene og den toårige balderbråen.

Ny ugrasart

Hønsehirse er et sommerettårig ugras som er i ferd med å spre seg på Østlandet. Varmere klima kan være en av årsakene til at denne arten øker sin utbredelse.

Hønsehirse. Foto

Undersøk

Kartlegg en kornåker og finn ut om det er ugras der. Bruk en åker på skolen eller be en bonde i nærheten om tillatelse til å undersøke et jorde.


 1. Finner dere ugras?
 2. Bruk presentasjonen øverst på sida, oppslagsbøker eller nettsider og artsbestem ugraset.
 3. Snakk med bonden som driver jorda, og finn ut hva som er gjort for å forebygge og bekjempe ugras på jordet. Er det behov for flere tiltak mot ugras?
 4. Avtal med læreren om dere skal dokumentere kartleggingen dere har gjort. Her finner du mal for dokumentasjonsverktøy.

Ugrasleksikon til hjelp i arbeidet:

Korsmos ugrashage på bioforsk.no

Plantevernleksikonet (nibio.no)


Huskelappen


Vi skiller mellom:

 • sommerettårige arter
 • vinterettårige arter
 • toårige arter
 • flerårige arter

Forebyggende tiltak mot ugras i korn:

 • jordbearbeiding
 • vekstskifte
 • gode forhold for kulturplantene

Vi kan bekjempe ugras i korn med ulike metoder:

 • mekanisk metode (ugrasharving)
 • kjemisk metode (sprøyting)

Ulike kulturer har problem med ulike ugras:

 • vårkorn: ettårige ugras dominerer
 • høstkorn: vinterettårige/toårige ugras dominerer
Sist oppdatert 10.12.2018
Skrevet av Gjert-Are Valberg

Læringsressurser

Dyrking av korn