Hopp til innhald

Oppgåve

Verdiar og klassemiljø

Eit godt klassemiljø er noko læraren og elevane skaper saman. I denne oppgåva skal du diskutere kva for verdiar som er viktige for å byggje eit bra miljø.

Bilete av fire medelevar i gangen på ein skule.

Det er ein klar samanheng mellom eit godt klassemiljø og god læring. Jo betre du trivst i klassen, jo lettare er det å gjere det bra på skulen. Viss du er trygg på dei du går saman med, og de støttar kvarandre, vil de løfte kvarandre.

Læring er på mange måtar eit lagspel. I klassar med godt miljø er det plass for alle, og elevane speler kvarandre gode. Det er derfor viktig at du, læraren og dei andre elevane aktivt bidrar til å byggje et godt miljø.

Eit godt klassemiljø er bygt på verdiar. Verdiar er grunnleggjande oppfatningar som styrer vala våre, som til dømes rettferd, ærlegdom og omsorg.

Oppgåve 1. Viktige verdiar

I denne oppgåva skal du utforske og finne døme på verdiar som er viktige for å skape eit godt klassemiljø.

Oppgåve 2. Ranger verdiane

I denne oppgåva skal de velje ut og rangere dei fire verdiane som de meiner er viktigast for å skape eit godt klassemiljø. Det er fint om de kan kome på nokre verdiar som ikkje står på lista.

Sist oppdatert 26.11.2019
Skrive av Karl Henrik Aanesen

Læringsressursar

Ny på vidaregåande