Hopp til innhald

Oppgåve

Kva kjenneteiknar eit godt klassemiljø?

Eit godt klassemiljø er viktig for å trivast og gjere det bra på skulen. Kva er det som kjenneteiknar eit miljø der alle har det bra?

Seks ungdomar sit i ring i eit klasserom og diskuterer fag. Dei smiler og ser på kvarandre. Foto.

Kva kjenneteiknar eit bra klassemiljø? I denne oppgåva skal klassen diskutere kva dei assosierer med eit godt miljø.

Førebuing: Klassen går saman i grupper på tre–fem elevar. Kvar elev får utdelt eit blankt ark. Før de startar, riv alle kvart sitt ark i tolv–femten lappar som de legg i ein bunke framfor dykk. Lappane må vere store nok til å romme minst eitt ord.

  1. I løpet av eitt og eit halvt minutt skal gruppene skrive ned så mange ulike kjenneteikn på eit godt klassemiljø som mogleg. Læraren tar tida og gruppene jobbar på følgjande måte:
    • Alle i gruppa skal forsøke å skrive ned så mange ord som mogleg på lappane dei har framfor seg.
    • Skriv berre eitt ord på kvar lapp.
    • Når éin i gruppa har skrive ned eit ord på lappen sin, roper han eller ho ut ordet høgt og legg det i midten. På den måten høyrer alle i gruppa kva for eit ord det er, og de unngår å skrive same ord fleire gonger.
  2. Kvar gruppe tel opp kor mange forskjellige ord dei har skrive ned. Den gruppa med flest ord vinn.
  3. Gruppene skal deretter ordne lappane i ulike kategoriar. Gruppene vel sjølve kva dei vil kalle dei ulike kategoriene.
  4. Til slutt oppsummerer de i klassen. Kva for ulike kategoriar kom gruppene fram til? Var det nokre kategoriar eller tema som ofte gjekk igjen? Var det noko viktig som mangla?
Sist oppdatert 08.12.2021
Skrive av Karl Henrik Aanesen

Læringsressursar

Ny på vidaregåande