Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Rettleiing

Kven er dei andre, eigentleg?

På tide å bli skikkeleg kjent med kvarandre! Bruk arbeidet med eit portrettintervju til å bli betre kjent med ein i klassen – og gjere klassen betre kjent med vedkommande.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Elev sitter ved pulten.

Kven er eigentleg dei nye klassekompisane dine?

Arbeidet med eit portrettintervju gir deg eit godt utgangspunkt for å bli godt kjent med ein i klassen du ikkje kjente til frå før. Dessutan krev forarbeidet du skal gjere at du må snakke med fleire elevar i klassen.

Sjangeren portrettintervju

I eit journalistisk portrettintervju er målet at lesaren skal bli betre kjent med ein person. Ulike sider ved intervjuobjektet skal komme fram, og journalisten prøver ofte å avdekkje bestemte personlegdomtrekk og ukjente sider ved å gi att hendingar og situasjonar personen fortel om. Det er også vanleg å beskrive kroppsspråket og miljøet personen er i under intervjuet.

Du skal no innta rolla som journalist og intervjuar, og gjere ein grundig jobb i førebuingane av intervjusituasjonen og gjennomføring av intervjuet. Til slutt skal du setje saman intervjuet.

Kva skal du gjere?

Arbeidet skal gå føre seg i denne rekkjefølgja:

 1. Forarbeid
  • Kva veit du om personen frå før? Kva lurer du på?
 2. Research
  • Research i klassen
  • Research på Internett
 3. Førebuing til intervjuet
  • Lag gode spørsmål
  • Førebu opptak
 4. Gjennomføring av intervjuet
  • Sjølve intervjuet
 5. Vel ut og set saman
  • Vel ut
  • Setje saman intervjuet
 6. Ferdigstilling
  • Intervjuobjektet godkjenner bruk av sitat
  • Kvalitetssikring
 7. Presenter for klassen
Spørsmålstegn ansikt

Kven er eigentleg medeleven du har sett deg saman med?

Startoppgåve: Finn ditt intervjuobjekt

Du får tre minutt til å løyse oppgåva på eiga hand.

Set deg ved sida av ein i klassen du aldri har snakka med tidlegare. Viss du har snakka med alle i klassen, set deg ved sida av den du synest du kjenner minst.

Du skal lage eit portrettintervju av den du sit ved sida av.

Sist oppdatert 11.11.2019
Tekst: Åsa Abusland og Albertine Aaberge (CC BY-SA)

Læringsressursar

Ny på vidaregåande

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar