Hopp til innhald

Oppgåve

Kvar kjem demokratiet frå?

Er det mogleg å finne sjølve kjelda til demokratiet, eller har demokratiet fleire røter? Ofte blir Athen peikt ut som «demokratiets vogge», men er det rett?

Gresk tempel. Foto.

Oppgåve

Skriv ein tekst der du drøftar påstanden «Athen er demokratiets vogge». Du kan byggje vidare på oppgåver som du har jobba med undervegs i dette temaet.

Teksten bør innehalde

  • ei innleiing
  • ei vurdering av demokratiske sider ved Athen og den romerske republikken i antikken, samanlikna med eit moderne demokrati
  • ei vurdering av kor viktig Roma og Athen har vore som inspirasjonskjelder for det moderne demokratiet
  • ei oversikt over eventuelle andre viktige inspirasjonskjelder til det moderne demokratiet
  • ein konklusjon: Er det rett å kalle Athen «demokratiets vogge»?
Sist faglig oppdatert 13.01.2021
Skrive av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressursar

Utviklinga av demokratiet og demokratisk deltaking

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar