Hopp til innhald

Rettleiing

Digitale verktøy til presentasjon

Presentasjon av arbeid i fag kan gjerast på mange ulike måtar. Nokre digitale verktøy støttar lineære framstillingar, andre viser samanhengar, medan ein tredje kategori gir moglegheit for å publisere innhald.

Ung kvinne viser fram statistisk framstillling på skjerm. Foto.

Når du jobbar med presentasjonar, omarbeider du samtidig det du har lært og skal lære.

Bruk av digitale presentasjonsverktøy hjelper deg med å sortere, organisere og formidle forståinga di for eit emne, ei problemstilling, samanhengar i og mellom fag og erfaringar frå læringsprosessen.

Nokre digitale presentasjonsverktøy gir verdifull visuell støtte i ein munnleg presentasjon, medan nokre verktøy gir deg moglegheit til å publisere ferdig omarbeidd innhald.

Lysbiletevisning

Lysbiletevisning er det presentasjonsverktøyet vi er best kjent med. Vanlegvis blir lysbileta viste fram på skjerm i klassen medan du/de har ei munnleg framføring. Ein lysbiletepresentasjon hjelper deg med å sortere eit innhald i ei lineær rekkjefølgje. Du får øving i å ha ein tydeleg start, halde på eit fokus undervegs og ha ei klar avslutning.

I tillegg til at lysbiletevisning gir deg øving i å systematisere og formidle ein bodskap, øver du deg i å samanlikne tale frå manus med visuell støtte frå lysbileta medan du kommuniserer med eit publikum.

Open office – last ned

Microsoft powerpoint

Presentasjonsverktøyet Google presentasjon

Samanhengar

Det finst andre verktøy du kan bruke for å støtte ein munnleg presentasjon visuelt. Desse kan hjelpe deg med å vise fram samanhengar som ikkje nødvendigvis er lineære.

Prezi

Padlet

Publisering

I nokre samanhengar skal du/de setje saman og levere innhald utan ein munnleg presentasjon. Her får de øving i å sortere og prioritere innhald, og dessutan ferdigstille tekstar og setje dei i samanheng med bilete og video.

Verktøy for publisering eignar seg godt til samarbeid, fordi dei kan ta opp i seg mykje stoff.

Googlesites

Blogger


Verktøya i lista ovanfor har gratisversjonar, men du må gjerne ha pålogging for å ta dei i bruk. Opprett gjerne ein eigen brukarprofil for innlogging til slike verktøy.

NB! Hugs å ta omsyn til reglar og lovverk ved open publisering av andre sitt innhald.

Sist oppdatert 26.05.2020
Skrive av Albertine Aaberge

Læringsressursar

Digitale verktøy