Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. InternkontrollforskriftenChevronRight
 4. Krav i arbeidsmiljøloven (IK–HMS)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Krav i arbeidsmiljøloven (IK–HMS)

Vi viser her noen viktige områder der transport- og logistikkbedrifter må etablere skriftlige rutiner for å følge opp lovkrav i arbeidsmiljøloven.

To paragraftegn. illustrasjon.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (lov om arbeidervern og arbeidsmiljø) inneholder regler for å verne arbeidstakerne mot skader. I denne loven finner vi krav til å forebygge skader som skyldes

 • farlige stoffer
 • trykkbeholdere
 • arbeidsutstyr som krever sertifisert sikkerhetsopplæring

For transport- og logistikkvirksomheter er det viktig at vernereglene i loven blir ivaretatt for yrkessjåfører og logistikkoperatører. Slike bedrifter har derfor laget regler for

 • bruk av truck
 • bruk av kran
 • bruk av personlig verneutstyr (som vernesko, vernebriller, hansker, hørselvern)
 • trafikkregler ved truckkjøring
 • rapportering av uhell med personskade
 • rapportering av kritikkverdige forhold
varslingsplakat
Eksempel på varslingsplakat (Kilde: NHO)

Brudd på vernereglene i lovverket er kritikkverdig. Alle bedrifter skal ha rutiner for å varsle om slike forhold.

Arbeidsredskaper som krever særlig aktsomhet, skal bare brukes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. Dette kravet gjelder for følgende arbeidsutstyr:

 • bro- og traverskraner – når bruken innebærer fare for skade på liv og helse
 • tårnkraner
 • mobilkraner
 • portalkraner
 • kraner med større kapasitet enn 2 tm (tonnmeter) montert på lastebil eller lastebilhenger
 • løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vogna
 • masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)

Etter fullført sikkerhetsopplæring blir det utstedt et kompetansebevis som dokumenterer hva slags utstyr du er sertifisert for å bruke.

Kompetansebevis
Kompetansebevis for dokumentert sikkerhetsopplæring utstedt av Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring

Lenker

Arbeidsmiljøloven

Internkontrollforskriften

Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring

Forurensningsloven

Forurensningsloven inneholder regler for

 • å verne det ytre miljøet mot forurensning
 • å redusere eksisterende forurensning
 • å redusere mengden avfall
 • å fremme bedre behandling av avfall

Både yrkessjåfører og logistikkoperatører bidrar til å oppfylle reglene om forsvarlig behandling av avfall. Avfallet kan deles i ulike kategorier, og her skal vi dele det i emballasjeavfall og produktavfall.

Bedrifter må levere emballasjeavfall i form av plast, papp, glass og metall til godkjente avfallsinnsamlere. De sender så emballasjeavfallet til gjenvinningsfabrikker, som omdanner
avfallet til nytt råstoff.

Produktavfall oppstår når eieren av et produkt kasserer produktet. Forurensningsloven pålegger alle som selger visse produkter, å ta imot retur av produktene fra sluttbrukerne. Dette gjelder produkter med et skadepotensial, for eksempel dekk, bilbatterier og elektriske artikler.

Oppgave

 • Vet du om flere slike produktgrupper der selgerne av produktene har plikt til å ta imot retur av kasserte produkter?
 • Kjenner du til kritikkverdige forhold når det gjelder forurensning som du mener burde vært varslet?

Fra innsamlingspunktene eller returpunktene går produktavfallet med bil eller båt til gjenvinningsanlegg både i inn- og utland. Yrkessjåfører står for deler av transporten. Logistikkoperatørene klargjør avfallet for transport i tråd med bedriftsrutinene.

Lenke

Forurensningsloven

Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernloven inneholder verneregler som skal sikre at farlige stoffer og farlig gods blir håndtert slik at mennesker, miljø og omgivelser er tilfredsstillende sikret.

Når det gjelder hvilke rutiner transport- og logistikkvirksomhetene må etablere, avhenger det av hva slags produkter virksomhetene har spesialisert seg på å selge eller transportere.

Logistikkoperatører på Jotuns lager i Sandefjord må for eksempel forholde seg til mange rutiner, fordi bedriften lagrer en rekke brann- og eksplosjonsfarlige produkter. Omvendt slipper en logistikkoperatør på et jernvarelager å forholde seg noe særlig til krav i brann- og eksplosjonsvernloven, fordi slike lagre ikke håndterer brann- og eksplosjonsfarlige produkter.

brannverninstruksjon
Brannverninstruksjon

Bedrifter med stor brannrisiko har alltid rutiner for brann. Om uhellet er ute, skal du følge gjeldende brannrutiner. Du bør sette av tid til å skaffe deg oversikt over slike rutiner når du kommer til en ukjent bygning.

Lenke

Brann- og eksplosjonsvernloven

Læringsressurser

Internkontrollforskriften