Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Behov og ønskerChevronRight
  4. Gjester med spesielle behovChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Gjester med spesielle behov

Det er viktig at omgivelsene er tilrettelagt slik at flest mulig mennesker kan delta i samfunnslivet. Det gjelder også på reiser og på hoteller. Kravene om universell utforming har stor betydning for reiselivsnæringen.

Hånd leser blindeskrift på informasjonstavle i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Foto.

Gjester med funksjonshemning

I Norge regner man med at opp mot 10 % av befolkningen har en funksjonshemning. Mange av dem trenger tilrettelegging av det fysiske og sosiale miljøet for at de skal kunne delta i aktiviteter.

Det er et mål å øke funksjonshemmedes deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Når forholdene er lagt til rette for det, kan funksjonshemmede delta på linje med andre. Ofte er det slik at utformingen av omgivelsene kan forsterke en funksjonshemning. Men hvis forholdene er lagt til rette for eksempel for rullestolbrukere, med heiser, brede dører, adkomst uten trapper og så videre, er det ikke så vanskelig å ta seg fram.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) definerer funksjonshemning slik:

«Som grunnlag for sin virksomhet har FFO en forståelse av funksjonshemning som en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av menneskers selvstendighet og sosiale tilværelse.»

(§ 1 i FFOs vedtekter)

Universell utforming

Lover og forskrifter stiller krav om universell utforming av bygninger, uteområder, transportmidler og produkter. Hensikten er å utforme et samfunn som er tilpasset alle mennesker.

Blant en rekke lover og forskrifter nevner vi blant annet

  • plan- og bygningsloven
  • teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
  • rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle

Krav om universell utforming og likestilling har stor betydning for reiselivet – ikke minst for spise- og overnattingssteder og transportmidler.

Aktuelle kilder:

Med sine 82 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335 000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Du finner informasjon om alle organisasjonene på FFOs nettsted.

Astma og allergi

Astma er en kronisk betennelsessykdom i luftveiene som fører til økning i luftveienes overømfintlighet.

Les mer

Dette medfører i sin tur til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tungpust eller økende surkling; særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episodene/anfallene kan pusten virke normal. Astma kan starte i alle aldre – fra spedbarnsalder til pensjonsalder. Astma er ofte en arvelig sykdom som hyppig forekommer sammen med atopisk eksem og høysnue. Men noen får astma uten at det finnes i slekten.

Allergi er en form for overømfintlighet, uten at man kan si at all overømfintlighet skyldes allergi. Spesielle stoffer – allergener – utløser de allergiske symptomene.

Les mer

De vanligste allergiske sykdommer er astma (som også kan ha andre årsaker), høysnue, helårlig allergisk snue, eksem og annet kløende utslett (som elveblest). Allergisk sjokk er en sjeldnere, men alvorlig tilstand som krever hurtig behandling. 10 % av den voksne befolkningen i Norge har astma. Nyere forskning viser at forekomsten av astma blant barn i Oslo er 20 %.

Læringsressurser

Behov og ønsker

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter