Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Helse, miljø og sikkerhetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. Det er derfor ikke noe motsetningsforhold mellom HMS og god lønnsomhet.

Kvinne med ansiktsmaske spraymaler en bil. Foto.

Rettigheter og plikter

Det er gitt en rekke lover, forskrifter og veiledninger som setter krav om HMS på arbeidsplassen. Arbeidsgiver og arbeidstaker har både rettigheter og plikter i å følge disse forskriftene.

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring. De ansatte har plikt til å medvirke. De har blant annet plikt til å melde fra om farlige
forhold og handlinger, medvirke til et godt arbeidsmiljø og å bruke pålagt og tilgjengelig verneutstyr.

Grunnleggende HMS

 • Et planmessig HMS-arbeid skal sikre mot tap.
 • Arbeidstakeren skal sikres mot sykdom og skade.
 • Bedriften skal sikres mot økonomiske tap i form av skade på utstyr, materiell og avbrudd i driften.

For å oppnå gode resultater (og tilfredsstille forskriftene) skal bedriftene;

 • Beskrive HMS målsettingen.
 • Lage en enkel risikovurdering.
 • Sørge for å registrere nesten-uhell, skader og sykdom slik at gjentakelser kan forebygges.
 • Årlig vurdere om HMS-arbeidet er godt nok.

En god dialog mellom ledere og ansatte, slik avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv beskriver, er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø uten skader og med lavt sykefravær.

Alle virksomheter krever styring og planlegging. Et styringssystem kan utformes på mange
måter. For små virksomheter er det viktig at det ikke lages store og vanskelige systemer for å planlegge og følge opp viktige aktiviteter. Et styringssystem, stort eller lite, består egentlig
bare av fire grunnleggende aktiviteter.

 1. Fortell hva du skal gjøre (alle planlagte tiltak).
 2. Gjør det du sa du skulle. Sjekk at tiltakene blir utført. Dette krever ansvar og tidsfrist.
 3. Se etter at du har gjort det du sa du skulle gjøre. Kontroller at ting er gjort.
 4. Hvis resultatet ikke ble som ventet – gjør noe med det.

Et godt HMS-arbeid er langsiktig og må styres etter fastsatte mål. Konkrete mål for HMS bør motivere alle i arbeidet med å skape en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass. HMS-målene bør være så konkrete at det er mulig å gjennomføre tiltak for å oppnå målet.

Felles for alle bedrifter er at når vi jobber sammen med noen vi trives med, oppleves jobben som god, og arbeidsplassen er god for helsa. Når samarbeidet med arbeidskamerater eller ledere er dårlig, oppleves jobben som vanskelig.

Arbeidsplassen kan bli helsebelastende og føre til sykdom og skader, lav effektivitet og misfornøyde kunder. Alle må derfor bidra til å skape den gode, trygge og sikre arbeidsplass.
En god arbeidsplass kjennetegnes av en klar og tydelig leder som lar ansatte ta ansvar, og ansatte som bidrar aktivt til et godt og trivelig arbeidsmiljø.

En god bedrift er en bedrift der de ansatte føler at de har et eierforhold til bedriften, produksjonen og produktet. Den ansatte føler at han/hun betyr noe for bedriften og de resultater den oppnår. Hvis den enkelte også opplever å få anledning til å bruke sine kunnskaper og utvikle seg faglig, er grunnlaget for den gode arbeidsplass og god helse lagt.

Det er også viktig for den enkelte å vite hvilke krav som stilles til jobben. Like viktig er det at alle får klare tilbakemeldinger om man gjør en god eller dårlig jobb. En god regel er å gi ros i andres påhør og ris på tomannshånd.

En trivelig arbeidsplass kjennetegnes også ved at konflikter, enten de er mellom ansatte eller med leder, løses mens de er små. Kort sagt kan vi si at dårlige kolleger og ledere er en helserisiko, mens gode ledere og gode kolleger fremmer god helse. Det er ikke mulig å oppnå et godt HMS-nivå uten å skape en trivelig arbeidsplass.

Dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon av HMS-arbeidet. Papir eller dokumentasjon alene forebygger verken skader eller sykdom, det er det tiltak som gjør. I en liten bedrift bør en derfor legge vekt på enkle planer, skrive ned det som gjøres og hvilke resultater som oppnås. På den måten kan egne krav om trygg og sikker drift ivaretas sammen med myndighetenes krav om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Dokumentasjonen skal gjøres så enkel som mulig og beskrive det man faktisk gjør. Det er viktig for et planmessig HMS-arbeid og er helt vesentlig når arbeidstilsynet kommer på inspeksjon.

Internkontroll

Ansvaret for helse, miljø og sikkerhet i en virksomhet kan best oppnås når bedriften selv viser at den har oversikt over sine risikoforhold og beskriver hvordan uhell, ulykker og «uhelse» kan forebygges. Da kan både myndighetenes krav til internkontroll og de ansatte og bedriftens mål om en god HMS standard oppnås.

Risikovurdering

Risiko «oversettes» ofte med fare. Vi kan definere risiko som fare for at noe skal oppstå eller skje. For å kunne beskrive hvor farlig noe er, må risiko defineres.

Risiko uttrykker en antakelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse eller tilstand kan gi skade – og en antakelse om hvilke skader og helseplager det kan gi. Det vil si hvilke konsekvenser dette kan medføre. Risikovurdering kalles også ”konsekvensutredning”.

En risikovurdering i sin enkleste form er å liste opp det som kan gå galt og det som er helseskadelig og deretter diskutere hvor galt kan det gå hvis det går galt. Til sist; hvordan kan vi unngå at det skjer, eller kan vi gjøre noe slik at skaden blir mindre hvis det skjer.

Hva kan skje?

Bøtter og kanner merket med farlig innhold og en kjetting med henglelås rundt. Foto.

Sykdom og skade gir ofte fravær. Noen ganger skyldes det ulykker, i andre tilfeller at arbeidet eller arbeidsplassen er blitt en belastning. I alle tilfeller er det bedriften selv som kjenner sine risikofaktorer og forhold best. Derfor bør leder og ansatte sammen liste opp mulige farlige forhold og arbeidsoperasjoner. Når det er gjort, diskuteres alle forhold og arbeidsoperasjoner på listen med spørsmålene: Hvor ofte kan det gå galt og hvor galt kan det gå? (sannsynlighet og konsekvens).

Hva gjør vi med det?

 • Reduser sannsynligheten for at noe skjer. Mye rot og uorden øker sannsynligheten for snuble. En ryddig arbeidsplass med gode rutiner reduserer sannsynligheten for å snuble.
 • Sørg for at konsekvensene blir mindre. En rusten spiker tråkket inn i en fot kan gi mang dagers sykefravær. Vernesko hindrer ikke at noen tråkker på en spiker, men det blir ingen skade.

Begge typer tiltak reduserer risikoen for at en skade kan oppstå. Det første ved å redusere sannsynligheten for at noe skjer. Det andre ved å redusere konsekvensene hvis noe skjer.
Den første typen tiltak er ofte både best og billigst. Dersrom det ikke er mulig å redusere faren for at skade og sykdom oppstår, må verneutstyr og andre vernetiltak brukes.

Datablader

Datablader for Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) er viktige dokumenter for å bevisstgjøre seg faremomenter ved forskjellige stoffer.

Emner

Helse, miljø og sikkerhet

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Lær mer om dette her.

 • Sikkerhet

  S-en i HMS-begrepet står for sikkerhet for person, prosess og produkt. I HMS-sammenheng knyttes ordet ofte til hendelser, gjerne akutte situasjoner.

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet