Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Feltarbeid – vi undersøker et økosystemChevronRight
 5. Feltarbeid: Suksesjon og forurensning i en bekkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Feltarbeid: Suksesjon og forurensning i en bekk

Ved feltarbeid i en bekk kan du studere hvordan livet i bekken forandrer seg over en strekning, og spesielt legge merke til endringer som skjer nedenfor et avløpsrør eller en grøft som renner ut i bekken.

Feltarbeid i ei lita elv. Foto.

Innledning

Gutt og jente vurderer vannprøve i elv. Foto.
Vurdering av vannprøver fra bekken.

Vi kan finne ut en del om statusen til en bekk, det vil si hvor forurenset eller forsuret bekken er, med enkle målinger og observasjoner av:

 • lukten på vannet
 • skumdannelsen
 • vannets utseende
 • bunnens utseende og begroing
 • bunndyr og artssammensetning av disse
 • utslipp, søppel og skrot i og ved vannforekomsten
 • vannets surhetsgrad, pH-verdi

For hver av egenskapene kan vi klassifisere fra 1 til 4:

 • Klasse 1 = lite forurenset
 • Klasse 2 = moderat forurenset
 • Klasse 3 = markert forurenset
 • Klasse 4 = sterkt forurenset

Filer

Utstyr

Grønne alger påsteiner i vannet. Foto.
Algevekst

Du trenger: syltetøyglass, hvitt ark til å holde bak glasset, skjema og skrivesaker, stangsil, pinsett, lupe, hvit plastbakke, vannprøveflaske, oppslagsverk om dyr i vann og vassdrag, klassifiseringsskjema og utstyr til å måle pH (på skolen).
Fotoapparat eller mobiltelefon med kamera er nyttig til å dokumentere funn.

Framgangsmåte

 1. Bekk med skum og røde steiner.
  Skumdannelse og rødt belegg i bunnen.

  Merk av på et kart hvor undersøkelsesstasjonene ligger.

 2. Beskriv området.
 3. Bruk skjemaet og klassifiser hver av egenskapene ved vassdraget. Fyll syltetøyglasset med vann fra bekken. Lukt på vannet.
 4. Hold papiret bak og vurder fargen på vannet.
 5. Se om vannet er uklart og har partikler.
 6. Gå langs bekken, og observer om det er skumdannelser. NB! Skumdannelse fra forurensinger danner gjerne luftige, blåhvite eller brunaktige skumdotter. I fosser/stryk kan det dannes naturlig skum som er tett og brunhvitt.
 7. Fyll vannprøveflasken, og bring den til skolen for å måle pH der (kan også gjøres med en gang).
 8. Studer bunnen i bekken for å se hvordan steiner er bevokst (se skjemaet).
 9. Noter om det er søppel, skrot, utslipp av kloakk og lignende i og ved bekken.
 10. Fyll plastbakken med vann.
 11. Rot med stangsilen i bunnen av bekken der det er mulig, og før innholdet over i plastbakken. La det stå rolig en liten stund, og du vil se smådyrene begynne å bevege seg.
 12. Vanninsekt
  Steinfluelarve

  Finn ut hva slags dyr det er. De du ikke klarer å bestemme tar du med i glasset tilbake til skolen.

 13. Vurdering av endelig forurensingsgrad: Finn gjennomsnittstallet for alle egenskapene, men hold pH-målingen utenfor. Bruk skjemaet og begrunn hvordan du vil klassifisere bekken på grunnlag av alle målingene og observasjonene. Foreslå forsuringsklasse på grunnlag av pH-målingen.
 14. Sammenlign resultatene fra ulike lokaliteter langs samme vassdrag, og prøv å vurdere hva de eventuelle forskjellene kan komme av.

Oppslagsverk

Jente tar vannprøve med glass i en bekk. Foto.
Vannprøve blir hentet fra bekken.

Læringsressurser

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem