Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  4. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  5. Guktie e-påastem tjaeledhChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Guktie e-påastem tjaeledh

Gosse daan biejjien prievien bïjre soptsestibie, dellie daamhtahkommes e-påasten bïjre soptsestibie. Læjhkan ibie paehpierisnie tjaelieh dellie hijven formelle njoelkedassi mietie tjaeledh. Dellie daejrebe guktie edtjebe tjaeledh, mah baakoeh maehtebe nuhtjedh jïh guktie edtjebe tjaalegem tseegkedh.

Vuelieslisnie vuesiehtimmie guktie maehtebe byjjes e-påastem tjaeledh.

Epåaste. Guvvie.

Buerie biejjie!

Mijjieh vihtiestibie mijjieh dov prieviem dååsteme jïh dïhte referanse-nommerem 1101621 åådtjeme. Datne sïjhth mijjeste govledh eannan 3 barkoe-biejjieh. Jis dov gyhtjelassh, maahtah mijjine gaskesadtedh mijjen tellefovnesne mij lea ræhpas abpe dygnen.

Gyhtjelasse Bïjle- jïh hïejme-dïenesji bïjre, ringkh 815 68 808.

Jis gyhtjelasse Sygkele-registeren bïjre, ringkh 815 68 112.

VUEPT! Deejrih Falcken lea Skandinavijen jeenjemes doekeme voestesviehkie-dåvna! Dagke aktem jïjtje daarpesjh? 198 kråvnaj åvteste mijjieh dutnjien aktem dåvnam seedtebe, ringkh mijjese jallh vuartesjh sæjroem www.falck.no!

Mijjieh Falckesne datnem aktem buerie biejjiem vaajtelibie!

Jïjnjh heelsegh
Falck åestije-hoksehtimmie!

Læringsressurser

Aamhtese-tjaalegh