Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
 4. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
 5. Laavenjassh: Faage-tjaaleghChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Faage-tjaalegh

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-tjaalegi bïjre.

1. laavenjasse

Daennie laavenjassesne datne edtjh pryövedh almetjem buerkiestidh.

Lohkh tjaalegem Ole Westfjell: Følte seg trakassert på sameskolen.

 • Gusnie skuvlem veedtsi?
 • Maam Åvla skuvle-tïjjeste måjhta?
 • Guktie vïenhth skuvle Åvlam tsevtsi?

2. laavenjasse

Lohkh tjaalegem Ellen Bull Jonassen: Voestes learohkh Saemienskuvlesne Snåasesne

 • Gusnie skuvlem veedtsi?
 • Maam Ellen skuvle-tïjjeste måjhta?
 • Guktie vïenhth skuvle Ellenem tsevtsi?

3. laavenasse

Viertesth Ole Westfjellen jïh Ellen Bull Jonassenen skuvle-tïjjem.

Læringsressurser

Aamhtese-tjaalegh