Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser et historisk bilde

Noen fotografier blir ikoniske og får betydning for historien. I denne oppgaven skal du analysere et bilde fra Vietnamkrigen og sette det inn i en historisk sammenheng.
Barn på flukt etter napalmangrep under Vietnamkrigen, 1972. Én av jentene er naken. Soldater kan sees i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Historisk bilde: Dette fotografiet brakte Vietnamkrigen inn i stuene til folk i 1972. Bildet fikk mennesker over hele den vestlige verden til å ta avstand fra den amerikanske krigføringen.

A) Gjør research

Sett deg inn i historien bak fotografiet. Start med å lese denne teksten: Bilder endrer verden.

B) Analyser bildet

Bildeanalyse er et systematisk forsøk på å avdekke den meningen eller det budskapet som bildet formidler. Vi kan dele analyseprosessen inn i de tre trinnene

 1. beskrivelse
 2. analyse
 3. tolkning

Beskrivelse

Start med å presentere bildet. Presentasjonen skal inneholde bildetittel, navn på fotograf og opplysninger om hvor og når bildet ble tatt og publisert. Motivet i bildet er det som vises innenfor bilderammen. I første fase skal du gå inn på bildets denotasjon. Det betyr at du kort skal beskrive de ulike elementene motivet består av, som former og farger.

Analyse

Vi bruker begrepet konnotasjon når et tegn, eller kombinasjoner av tegn, framkaller bestemte assosiasjoner eller forestillinger hos de fleste som tilhører en bestemt sosial gruppe eller kultur. Et bilde er i utgangspunktet en åpen medietekst, som kan tolkes på ulike måter. Måten vi tolker et bilde på, er preget av den kulturen vi er en del av, og de personlige erfaringene vi har med oss.

Motivet består av enkeltelementer som er satt sammen (komponert) på en bestemt måte. Visuelle virkemidler som kontraster og symboler er også med på å styre måten vi oppfatter bildet på. Neste steg i bildeanalysen er derfor å beskrive hvordan bildet er komponert, hvilke visuelle virkemidler som er brukt, og hvordan dette styrer vår opplevelse av det vi ser.

Spørsmål du kan stille i analysefasen
 • Bildeutsnitt: Hva er tatt med, og hva er utelatt? Hva er årsaken til at dette er tatt med eller utelatt?
 • Bildevinkel: Fra hvilken vinkel ser vi det som skjer? Hvilken virkning har det?
 • Forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn: Hvor er de ulike elementene plassert? Hva er virkningen?
 • Balanse og linjer i bildet: Hvilke elementer trekkes blikket vårt mot? Hva er virkningen?

Tolkning

Ethvert bilde er en representasjon, en fortolkning av virkeligheten. Når vi analyserer bildet, "avkoder" vi budskapet i bildet. Bildet har som oftest en hensikt. Avsenderen kan ønske å informere oss om noe, påvirke oss i en bestemt retning eller gi oss en bestemt opplevelse. Når vi tolker bildet, forsøker vi å formulere budskapet ut fra den hensikten vi mener bildet har. Et bilde sier mye om den tida og det samfunnet det ble til i. Sett bildet inn i en historisk sammenheng.

Spørsmål du kan stille i tolkningsfasen
 • Hvem er avsenderen, og i hvilken sammenheng ble bildet tatt og publisert?
 • Hvilken hensikt har avsenderen med bildet?
 • Hva er budskapet?
 • Hva forteller bildet om den tida og det samfunnet det ble til i?
 • Hvilke konsekvenser fikk bildet?
 • Hvorfor ble dette bildet historisk, tror du?
 • Hvilken virkning eller effekt har dette bildet i dag?

C) Gå sammen to og to

Presenter analysen for hverandre. Etter avtale med lærer, kan dere eventuelt filme presentasjonen til hverandre med mobil og levere for vurdering.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 06.04.2020

Læringsressurser

Medieutvikling og mediehistorie