Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er en ideologi?

Ideologi kan forstås som politiske prinsipper, med klare mål for samfunnsorganiseringen. Prinsippene er satt i en systematisk sammenheng og har et program for hvordan målene kan realiseres. En ideologi er altså et sett av mål og en samling virkemidler for å nå disse bestemte målene.

Rød grafitti på murvegg som sier "Antifascist Krakow". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tanker om samfunnet

De politiske ideologiene oppstod som en reaksjon på samfunnsomveltningene som skjedde gjennom den industrielle revolusjon og opplysningstidens tanker om individ og samfunn. Alle ideologier har en kjerneverdi, et syn på mennesket og samfunn, et syn på hvilken rolle staten og demokratiet bør ha, og strategier og mål for samfunnet.

Verdibørsen: Hva er en ideologi?

Politiske ideer og ideologier bygger på tanker om hvordan samfunnet bør organiseres og hvordan vi fordeler makt, goder og byrder. Ideologiene forsøker å fortolke virkeligheten og menneskets plass i tilværelsen, både i fortid, nåtid og fremtid. Hendelser i fortiden og tilstander i nåtiden settes inn i en sammenheng, der virkeligheten får mål og mening. Slik sett forenkler ideologiene verden, og gir ulike forslag om hvordan man bør leve og handle.

Ideologienes historie

Møte av encyclopedister i biblioteket hjemme hos den franske filosofen Diderot. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

De moderne ideologiene oppstod i kjølvannet av opplysningstidens tanker på 1700-tallet om at samfunnet skulle begrunnes ved hjelp av fornuft og vitenskap, og ikke på bakgrunn av religiøse forestillinger og tradisjonelle sedvaner. Den påfølgende industrielle revolusjon fra 1770-årene skapte grunnleggende økonomiske og sosiale samfunnsendringer. Resultatet var en økende urbanisering omkring de nye og moderne industribyene som vokste frem.

Ideologiene forsøkte å begrunne og forklare de nye samfunnsstrukturene, og å vise veien til et bedre samfunn. De ulike ideologiene kan sees på som ulike samfunnsgruppers reaksjon på de endringene som den industrielle revolusjonen medførte.

Borgerskapets interesser var å sikre den politiske og økonomiske friheten som ble kjempet frem under de politiske revolusjonene i siste halvdel av 1700-tallet. Den konservative adelen ville bekjempe de store samfunnsomveltningene som fant sted, og gjenvinne samfunnsgruppens tradisjonelle posisjon. I takt med industrialiseringens vekst, oppstod en stor arbeiderklasse av fattige industriarbeidere som ønsket å endre sine livsbetingelser.

Påvirkning på samfunnet

Gjennom å studere innholdet i ulike ideologier, får vi muligheten til å se hvordan ulike politiske ideer og ideologier har påvirket livet til mennesker, utviklingen av moderne samfunnsinstitusjoner og politiske systemer i vår tid. Denne innsikten kan muligens gi oss en mulighet til å forstå fortid og nåtid bedre, og bruke våre historiske erfaringer inn i fremtidens samfunnsorganiseringer.

Skal man studere ideologiene, kan det være en god innfallsvinkel å se etter visse fellestrekk ved alle ideologier. I gjennomgangen av de ulike ideologier kan disse fellestrekkene være viktige referanser å forholde seg til.

CC BY-SASkrevet av Jan Erik Auen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Makt og fordeling i politiske ideologier

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter