Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan i biologi 1

Det er mange måter å disponere faginnhold og tid på. Her er et forslag til hvordan du kan planlegge kommende skoleår etter læreplanen (LK20) ved hjelp av læringsressursene som NDLA tilbyr i biologi 1.

Læringsressurser i biologi 1 fra NDLA

Fagressursene i biologi 1 fra NDLA dekker hele læreplanen (LK20). Dette omfatter grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og kompetansemål.

Siden biologi er et praktisk fag, har vi bevisst knyttet flere praktiske oppgaver samt felt- og laboratoriearbeid til hvert av de ulike emnene. Med nytt og spennende fagstoff håper vi å kunne bidra til skaperglede, engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet og kritisk tenkning både i og utenfor klasserommet.

Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

I biologi skal elevene lære naturvitenskapelige arbeidsmetoder. Dette krever at elevene jobber praktisk med faget både i felt og på laboratorium. Elevene må selv utforske og bruke naturvitenskapelige arbeidsmåter i praktisk arbeid. Kompetansemålet "planleggje og gjennomføre undersøkingar, samle, behandle og tolke data, og presentere resultat og funn" bør derfor gjennomsyre undervisningen i biologifaget og trekkes inn i flere emner.

Programmering i biologi 1

Ingen av kompetansemålene i biologi 1 nevner programmering direkte, men dette kan være relevant i behandling og tolking av data og er en del av de digitale grunnleggende ferdighetene i faget. Vi tilbyr derfor flere ressurser der elevene skal bruke digitale verktøy til å modellere, programmere og simulere ulike biologiske fenomener.

Programmeringsressursene ligger under et eget emne kalt Modellering og programmering. I tillegg ligger de under temaene som oppgavene hører til.

Dybdelæring og kunsten å se sammenhenger

Fagfornyelsen legger vekt på dybdelæring og på at elevene selv skal utforske og gå i dybden på ulike temaer. Elevene skal ta del i egen læringsprosess og lære å se sammenhenger mellom ulike deler av faget og på tvers av fag.

Tverrfaglige temaer

I vårt forslag til årsplan har vi lagt til rette for å jobbe med de tverrfaglige temaene i tilknytning til flere av biologifagets egne emner. Dette er spredt utover hele skoleåret. NDLA tilbyr flere måter å jobbe med de tre tverrfaglige temaene på, slik at enkeltlærere kan bruke ressursene i faget sitt eller samarbeide med andre lærere på tvers av ulike fag.

Kjerneelementer

Kjerneelementene skal være det viktigste elevene lærer i hvert fag. Siden de fleste kompetansemålene i biologi er koblet til alle de fire kjerneelementene i faget, er det viktig å ha gjennomgående god oversikt over kjerneelementene når man underviser i biologi.

Tilpass ressursene til egen undervisning

Gjeldende læreplan i biologi 1 åpner for mange måter å undervise i faget på. NDLA tilbyr derfor et bredt spekter av ressurser. Det gjør at lærere kan tilpasse ressursene til egen undervisning, og at elevene kan fordype seg i ulike temaer. Som lærer må du gjøre et utvalg når du bruker NDLA som læremiddel i biologi 1.

Livsprosesser

Livsprosessene er sentrale for å forstå hvordan mennesker, dyr, planter og andre organismer fungerer og samhandler med hverandre. Kompetansemålet som dekker anatomi og fysiologi i den nye læreplanen, er svært omfattende. Derfor har det fått stor plass hos NDLA. Dette er et kompetansemål som bidrar til at elevene kan utvikle forståelse av sentrale prinsipper og prosesser, sammenligne ulike organismer og bruke kunnskap fra ulike deler av faget. Dette er et kompetansemål som er godt egnet for dybdelæring.

Kompetansemål:

"utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar" (Utdanningsdirektoratet 2020)

Fagressursene i biologi 1 hos NDLA dekker alle de sju livsprosessene og sammenligner prinsipper hos ulike organismer. Vi håper dette kan være et godt utgangspunkt for å velge ut noen ressurser som dere ønsker å arbeide mer med.

Emner som dekker livsprosessene:


Forslag til årsplan

Vi har lagd et forslag til årsplan med tema/hovedemne, kort beskrivelse av innhold, læreplantilknytning og lenker til fagressurser for hvert emne. Planen er veiledende, og den kan lastes ned og tilpasses til ulike elevgrupper og skolens egen årsplan.

Last ned årsplanen som redigerbar tekstfil eller PDF her

Filer

Årsplan i biologi 1

Kilder

Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet 27. mars 2022 fra https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/kompetanse-i-fagene/?lang=nob

Utdanningsdirektoratet (2020). Læreplan i biologi (BIO01-02). Hentet 27. mars 2022 fra https://www.udir.no/lk20/bio01-02

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 19.04.2022

Læringsressurser

Planer

Fagstoff