Hopp til innhold

Fagstoff

Tre små riker

En del organismer har ingen opplagt plassering i de store rikene. Tidligere løste man dette ved å plassere disse organismene i det såkalte protistriket. I dag er det vanligere å bruke flere små riker, slik at de organismene som er i samme rike, har mest mulig til felles.
Trediagram bygd opp av ellipser med bilder av ulike organismer. Diagrammet er delt i to fargede felt: Det grønne inneholder prokaryoter (bakterier og erkebakterier), og det blå inneholder eukaryoter (planteriket, dyreriket, soppriket, urdyrriket, slimriket, det gule riket). Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Protistriket gikk i oppløsning

I mange oversikter over organismene brukes det såkalte protistriket. Dette riket inneholdt opprinnelig alle organismer som ikke passet så godt inn i dyre- eller planteriket. I moderne biologi er organismene i protistriket flyttet til andre riker. I vår oversikt er de gamle protistene fordelt på følgende tre små riker: det gule riket, slimriket og urrdyrriket. Noen organismer er også plassert i dyreriket. Andre steder er protistriket fortsatt i bruk.

Det gule riket (Chromista)

Tre bilder av planteplankton som er satt sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I det gule riket finner vi blant annet tangartene grisetang, blæretang og sagtang samt mikroskopiske plankton som kiselalger og sveveflagellater. Soppene som forårsaker sykdommer som krepsepest og potet-tørråte, hører til i det gule riket. Encellede poredyr (foraminaferer) plasseres også noen ganger i dette riket.

Urdyrriket (Cercozoa)

Grønne og slangeformede mikroorganismer på blå bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Urdyrriket består blant annet av øyealger (Euglena) og stråleflagellater. Øyealgene er encellede alger som finnes i fuktige områder. De har fått navnet sitt fordi de har karakteristiske karotenholdige oljedråper som minner om øyne.

Slimriket (Amoebozoa)

Slimriket består for det meste av amøber og slimsopper. Amøber er encellede dyr uten cellevegg og flagell. De beveger seg (og tar til seg næring) med såkalte pseudopodier (falske føtter).

Mikroskopbilde av mikroorganisme som ser ut som en hånd med mange fingre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Slimsopper skiller seg fra andre sopper ved at de har et amøbestadium der de kan bevege seg. I tillegg kan de fordøye matpartikler.

Hvit og fingerformet sopp vokser på råtten ved. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Kilder

Amøber. (2019, 3. juli). I Botanisk- og plantefysiologisk leksikon. https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/a/amober.html

Artsdatabanken. (u.å.). Det gule riket (Chromista). Hentet 19. desember 2023 fra https://www.artsdatabanken.no/Pages/318426/Det_gule_riket

Poredyr. (2018, 11. september ). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/wiki/Poredyr

Throndsen, J. (2020, 11. desember). Øyealger. I Store norske leksikon. https://snl.no/%C3%B8yealger

Åbro, A. og Egeland, E. S. (2020, 16. juni). Protister. I Store norske leksikon. https://snl.no/protister

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 18.12.2023

Læringsressurser

Systematikk