Hopp til innhold

Fagstoff

Miljøendringer

Økosystemene er i stadig endring. Noen endringer er plutselige, som skogbrann, hogst og skred, og de kan forandre et økosystem i løpet av kort tid. Andre endringer skjer langsomt, for eksempel fordi bølger slår mot steinene i fjæra, eller planterøtter bryter opp berggrunnen.
Trerøtter dekker en stor stein. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Plutselige endringer – katastrofe og mulighet

Plutselige endringer kan forandre et økosystem "over natta". Vi kan se på slike endringer som katastrofer: Endringene skjer så raskt at organismene i området ikke har mulighet til å tilpasse seg til de nye forholdene. Samtidig kan dette gi rom for andre organismer.

Skogbrann

I naturen er det kamp om plassen. Etter en skogbrann vil områder åpnes for andre arter som er bedre tilpasset enn de som var der fra før, noe som fører til . De særegne leveforholdene på brannflatene skaper tilholdssted for flere sjeldne og truede arter. Noen av dem er helt avhengige av at skogen brenner.

Hogst

Når skogen hogges, endres miljøfaktorene, og det blir plass til andre arter enn de som fantes der før hogsten. Dette er ikke ulikt situasjonen etter en skogbrann. Vi kan se på hogst som en biotisk faktor som endrer de abiotiske forholdene, som i sin tur gir plass, sollys og næring til nye samfunn av planter og dyr.

Naturområde med gress, planter med rosa blomster og døde trær. I bakgrunnen er det et stort område med barskog. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Beiting

Dyr som beiter, kan forme og endre landskapet i betydelig grad. I områder hvor husdyr har beitet i utmarka, kan vi lett observere hva som skjer når beitingen har opphørt: Det som tidligere var åpne områder, gror igjen og blir til slutt skog.

Skred/ras

Skred eller ras oppstår når stein, jord eller snø beveger seg nedover en bakke eller skråning. Hvis bakken er veldig bratt, øker risikoen for skred.

Slak skråning med snø, smeltevann, stein og mose. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Endringer over tid

Noen endringsprosesser foregår kontinuerlig over lang tid. Prosesser som forvitring og erosjon følger ikke noen bestemt rytme – i motsetning til årstidsvariasjoner og flo og fjære, som følger bestemte sykluser.

Forvitring – næringsstoffer frigis langsomt

Forvitring skjer når berggrunnen smuldrer opp, uten at materialet transporteres til et annet sted. Forvitring bidrar til at næringsstoffer frigis, slik at de blir tilgjengelige for plantene.

  • Mekanisk forvitring kan skje når dype tre- og planterøtter bryter opp fjell. Denne prosessen er et eksempel på at biotiske faktorer påvirker de abiotiske: Planterøtter bidrar til oppsmuldring av berggrunnen og dermed til at næringsstoffer lettere blir frigjort. Mekanisk forvitring kan også skje på grunn av temperatursvingninger og vann som trenger inn i sprekker.

  • Kjemisk forvitring skjer når berggrunnen brytes ned ved kjemiske prosesser, for eksempel når mineraler løses opp av surt vann.

Erosjon – løsmasser fraktes vekk

Erosjon vil si at vind, elver og havstrømmer gnager løs berggrunn og løsmasser og transporterer disse til et annet sted.

Klimaendringer

Klimaendringene som skjer i dag, vil gi høyere temperaturer, mer nedbør og surere hav. Dette får konsekvenser, for planter og dyr stiller bestemte krav til områdene de lever i. Hvor store konsekvensene blir, avhenger av hvor store klimaendringene blir, og i hvilken grad artene klarer å tilpasse seg.

Sykliske endringer

Skiftet mellom årstider, dag og natt samt flo og fjære er forutsigbart og følger en bestemt syklus. Artene har tilpasset seg til disse endringene gjennom evolusjon, og derfor forstyrrer ikke endringene organismene.

I felt

  • Når dere er på feltarbeid, kan observasjoner av miljøendringer være med i en innledende beskrivelse av ekskursjonsområdet. Hvis et område er utsatt for skogbrann, hogst eller ras, vil dette ha stor innvirkning på hva dere har mulighet til å observere av både organismer og fysiske forhold.

  • Undersøk ulike arters tilpasning til ulike sykliske endringer.

  • Hvordan kan artene bli påvirket av klimaendringer i området dere undersøker? Hvilke arter er mest sårbare? Finnes det muligheter for å unnslippe klimaendringene?

  • Kjennskap til tidligere hendelser kan være verdifull informasjon når dere skal forklare utbredelsen av og tilpasningene hos planter og dyr.

Relatert innhold

I 2008 førte den største skogbrannen i Norge på 150 år til store ødeleggelser, men brannen skapte også grunnlag for nytt liv.

I dette emnet finner du forslag til oppgaver som passer når du skal på feltarbeid i fjæra.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin og Einar Gjærevoll.
Sist faglig oppdatert 20.05.2021

Læringsressurser

Økologi