Hopp til innhold

Fagstoff

Økologi

I økologien studerer vi hvordan organismer påvirkes av hverandre, og hvordan de inngår i et samspill med miljøet de lever i.
Landskap med mange dyr og planter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Samspill mellom organismer og miljøet de lever i

Økologi handler om hvordan levende organismer påvirker hverandre og miljøet de lever i. Det er ikke alltid så lett å få oversikt over alle mulige samspill, for det er mange ulike organismer som påvirkes av hverandre. I tillegg består omgivelsene av mange ulike faktorer som påvirkes av hverandre og av de levende organismene.

Fra individ til økosystem

Individ

Spurvefugl med brun rygg og grått bryst. Illustrasjon.

Når vi skal undersøke hvordan planter og dyr påvirker hverandre og det miljøet de lever i, kan vi gjøre dette på ulike nivåer. Hvis vi for eksempel vil finne ut mer om arten gråspurv, kan vi ta utgangpunkt i én enkelt gråspurv, ett individ, og observere hva dette individet gjør i løpet av en bestemt periode.

Populasjon

Tre spurvefugler med brun rygg og grått bryst utgjør en populasjon. Illustrasjon.

Nokså raskt vil vi observere at gråspurven har kontakt med andre gråspurver i området der den lever. Derfor vil det være naturlig å studere alle gråspurver som lever i samme område, det vil si hele gråspurvpopulasjonen.

Samfunn

Fisk, rødrev, gråspurv, grantre, gresstue, marihøne, sopp og ravn. Illustrasjon.

I området hvor gråspurvpopulasjonen lever, finnes det også mange andre populasjoner. Disse kan påvirke gråspurvene og hverandre i større eller mindre grad. Alle populasjoner i et område utgjør det vi kaller et økologisk samfunn.

Økosystem

Gråspurvpopulasjonen og alle de andre populasjonene i området inngår også i et samspill med det fysiske miljøet: jord, vann, luft og vær. Ofte vil det være naturlig å studere naturen på dette nivået. Et økosystem er alle organismer og det miljøet de lever i, innenfor et avgrenset område.

Tre sirkler med henholdsvis ett gråspurv-individ, tre gråspurver som utgjør en populasjon, og mange ulike organismer som rev, gråspurv, ørret, ravn, grantre, gress, marihøne og sopp, som til sammen utgjør et økologisk samfunn. Sirklene er plassert oppå en bakgrunn som forestiller et naturlandskap.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er stor avhengighet og gjensidig påvirkning mellom de ulike organismene og mellom organismene og miljøet innenfor det samme økosystemet. Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Et økosystem blir dermed en naturtype som kjennetegnes av bestemte organismer og miljøforhold.

Viktige begreper

Individ – én enkelt organisme

Art – to individer tilhører samme art hvis de kan få forplantningsdyktig avkom sammen

Populasjon – individer av samme art som lever innenfor samme område

Samfunn – alle levende organismer innenfor et område

Økosystem – alle de levende organismene og det miljøet de lever i, innenfor et avgrenset område

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 20.05.2021

Læringsressurser

Økologi