Hopp til innhold

Fagstoff

Konkurranse og nisjefordeling

Konkurranse oppstår når individer innenfor en art eller mellom arter utnytter de samme ressursene. Det kan være konkurranse om både vann, lys og næring, men også om plass eller partner.
Tiur og røy på spillplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Intraspesifikk konkurranse – samme art konkurrerer

To hjorter stanger mot hverandre. Foto.

Intraspesifikk konkurranse er når individer av samme art konkurrerer med hverandre om for eksempel plass eller næring. Denne konkurransen er viktig for naturlig seleksjon: Den i en populasjon gir individene litt ulike egenskaper. De som er best tilpasset, har størst sjanse for å overleve og formere seg.

Dyr konkurrerer også om partnere. Det kan føre til evolusjon av karaktertrekk som bare har til hensikt å gjøre inntrykk på en partner. Dette kalles seksuell seleksjon. Kjente eksempler er de flotte og fargerike fjærene hos påfugler og de store gevirene hos enkelte hjortedyr.

Interspesifikk konkurranse – ulike arter konkurrerer

En arts nisje beskriver hvordan arten utnytter ressursene, og hvilke miljøfaktorer den er avhengig av (artens "rolle" eller "jobb"). Når ulike arter i samme område utnytter de samme ressursene, vil det oppstå konkurranse mellom artene. Dette kalles interspesifikk konkurranse. Dersom ingen av artene "jenker seg", vil en slik nisjeoverlapping kunne føre til at den ene arten utkonkurrerer den andre. Dette kalles Gauses konkurranseprinsipp.

To-delt figur der den ene delen viser et landskap med trær, ku, bikube, gress og gråspurver. Dette er habitatet til gråspurvene. Den andre delen av figuren viser en gråspurv omgitt av blant annet korn, frø og en bille. Dette er nisjen til gråspurven. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gauses konkurranseprinsipp
To arter med samme nisje kan ikke leve i samme område over tid.


Et annet mulig utfall er at de to konkurrerende artene fordeler ressursene på en slik måte at de kan leve sammen. En slik nisjeoverlapping kan sørge for at artene over tid utvikler seg i forskjellig retning og kan utnytte ulike deler av nisjen som i utgangspunktet var felles.

Fundamental og realisert nisje – konkurranse påvirker nisjen

Konkurranse mellom to arter kan føre til at artene bare kan utnytte en del av de mulige ressursene. Den fundamentale nisjen er den nisjen arten kan utnytte dersom den får være helt i fred og slipper å konkurrere med andre om næring, lys og andre nødvendige ressurser. Den realiserte nisjen er den delen av den fundamentale nisjen som arten ender opp med å utnytte når den må konkurrere med andre arter om de samme ressursene. Den realiserte nisjen er alltid smalere enn den fundamentale nisjen.

Sirkler med ulike hjortedyr i to ulike situasjoner. I den ene situasjonen (fundamental nisje) overlapper ikke sirklene, i den andre (realisert nisje) overlapper de. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Generalister kan bruke mange ulike ressurser

Rødrev går mellom togskinner mens den ser mot fotografen. Foto.

Generalister trives bra under mange betingelser og kan bruke mange ulike ressurser. De finnes i en rekke forskjellige habitater og har vide økologiske nisjer. En generalist er ikke så sårbar for endringer i miljøet, siden den kan klare seg under ulike miljøforhold.

Geitrams er en generalist. Den vokser både i ur, i veikanter og på hogst- og brannflater, og den er vanlig over hele landet. Den kan også vokse nokså høyt: over 1500 moh. Når det gjelder dyr, er det ofte et variert kosthold som er avgjørende.

Spesialister stiller strenge krav til miljøet

Mose vokser på møkk. Foto.

Spesialister har svært bestemte krav til miljøet, og utbredelsen deres blir dermed mer begrenset. De har smale økologiske nisjer. Spesialister er særlig sårbare for endringer i miljøet, men de er samtidig svært konkurransedyktige i det miljøet de er tilpasset.

Dyr som bare spiser én type mat, er spesialister. Det samme gjelder planter som bare vokser i kalkholdig jord, eller som bare kan pollineres av én bestemt insektart. Møkkmoser og lemenmoser er også spesialister. De har spesialisert seg på å leve på henholdsvis avføring fra ulike planteetere (ofte elg) og dyrekadavre (ofte lemen).

I felt

  • Finn eksempler på generalister og spesialister.

  • Hvordan kan du se om artene er generalister eller spesialister?

  • Finn eksempler på konkurranse.

  • Hvilke faktorer kan skape konkurranse i det området dere studerer?

  • Beskriv nisjen til en art du finner i felt.

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 06.04.2021

Læringsressurser

Økologi