Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om raudåtas formering og vandring

Nøkkelarten raudåte er et lite krepsdyr som lever i Nord-Atlanteren. Siden den er så tallrik, spiller den en svært sentral rolle i økosystemet. Hvilke strategier bruker raudåta for å lykkes?
Plankton konsentrert i vannprøve tatt med finmasket hov. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Strategier

Torsk, torskeegg og torskeyngel. Foto.

I løpet av én sesong kan en voksen torsk legge så mye som 0,5–15 millioner egg, raudåta legger opp mot 2000 egg, og spekkhoggeren føder kun én til to levende unger.

  1. Hvorfor så ulike strategier?
  2. Hvor mange av de avkommene som torsken, raudåta og spekkhoggeren får gjennom sitt liv, må vokse opp og leve til de har formert seg, for at bestandene skal være stabile?

Egglegging

Flaske delt med membran og ei raudåte. Foto

I et eggleggingsforsøk, ble én og én hunn-raudåte plassert i hvert sitt kammer. De eggene som ble lagt, falt gjennom et finmasket nett og på den måten skilt fra raudåta. Etter 24 timer ble eggene talt opp. Raudåte legger vanligvis opptil 50 egg per døgn, men dette varierer.

  1. Hva kan et slikt resultat brukes til?
  2. Hvilke feilkilder er eliminert her?
  3. Finnes det andre feilkilder?

Overvintring og vandring

Raudåta i Norskehavet overvintrer i kalde arktiske vannmasser på rundt 2000 meters dyp. Om våren vandrer de nesten helt voksne individene (hovedsakelig stadium 5 og 6) mot overflata for å gyte. Disse er i overkant av 2 mm lange og kan vandre cirka 1 mm per sekund.

  1. Hvor lang tid bruker de på å nå overflata?
  2. Hvilken fart tilsvarer dette for et menneske som er 180 cm?

Gyting

Raudåte på mørk bakgrunn. Foto

På vei mot overflata passerer hunnene et sjikt med hanner, hvor de får hektet på seg en pakke med sædceller som kan tas i bruk ved gyting.

  1. Ser du noen fordeler med denne adferden sammenlignet med at begge kjønn gyter i de frie vannmassene, slik som for eksempel maneter og torsk gjør?
  2. Raudåteggene synker ned til dypere vannlag etter gytinga, men knapt noen av de voksne vandrer ned igjen etter gytinga. Kan du tenke deg noen sannsynlige forklaringer på dette?

Relatert innhold

Raudåte er et dyreplankton som lever i hele Nord-Atlanteren og spiller en sentral rolle i overføring av energi fra primærprodusenter til konsumenter.

Havforskning. Eggleggingsforsøk med raudåte. Kan du finne en tendens og en forklaring på forskjellene i produksjon mellom fire forskningsstasjoner?

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Frank Emil Moen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Økologi