Hopp til innhold

Verktøy og mal

Rapportmal

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal forstå hvordan forsøket er utført, og hvilke konklusjoner som er trukket på hvilket grunnlag. Det skal være mulig å gjenskape forsøket ut fra beskrivelsen.

Interaktiv rapportmal

I denne rapportmalen kan du aktivere punkt for punkt i en kort eksempel-rapport. Når du peker på innholdslisten i rapporten, kan du lese en kort forklaring på hva hvert avsnitt i rapporten skal inneholde.

Oppbygging av rapport

Rapportmalen bygges opp med ulike avsnitt. Her har vi forsøkt å beskrive dem, både med tekst og eksempler.

Tittel

Dette feltet skal gi informasjon om hva rapporten handler om, og hvem som har skrevet den. Fyll inn navnet ditt, klassen du går i, og når forsøket ble utført. Lag en kort og presis overskrift.

Per Nilsen, 2 STUB
Dato: 20. september 2022

Vitalkapasitet

Hensikt

Skriv inn hva som er hensikten med forsøket.

Hensikten med dette forsøket er å måle vitalkapasiteten, som går på hvor mye luft en klarer å presse ut av lungene etter maksimal innånding. I dette forsøket skal vi benytte et spirometer. Det er et apparat som måler mengden luft som pustes ut.

Bakgrunnsteori

Ta med teoristoff som er relevant for forsøket, og som gjør at man forstår det. Teoristoffet kan du finne i læremidler og faglitteratur og på nettsteder som har informasjon du kan stole på.

Det maksimale volumet luft en person kan puste ut, kalles vitalkapasiteten, VC, og det er summen av tidevolumet ... [mer teori] ... Spirometer er et apparat som måler de vanligste lungevolumene.

Hypotese

Hvilken kvalifisert gjetning vil du foreta når det gjelder resultatet av forsøket?

Jeg tror at menn har større vitalkapasitet enn kvinner.

Utstyr

Lag ei liste over utstyr og kjemikalier som ble brukt.

Spirometersensor tilkoblet pc.

Risikovurdering

Før du gjennomfører et forsøk, skal du gjøre en risikovurdering. Det betyr at du skal vurdere mulige farer ved å gjøre forsøket og forberede deg på hva du skal gjøre hvis noe går galt. Skriv ei kort oppsummering av risikovurderinga du gjør, og ta den med i rapporten din.

Det kan være nyttig å lese artikkelen Risikovurdering av forsøk – en veiviser.

Metode

Beskriv det som ble gjort. Skriv gjerne punktvis, siden det gir god oversikt. Forsøket skal være så detaljert beskrevet at en som ikke har vært med på det, kan utføre det ved å følge beskrivelsen din. Unngå likevel det som er selvsagt, for eksempel at du hentet et begerglass fra skapet og tok det med til plassen din. En tegning, figur eller fotografier av forsøksoppsettet bør også være med.

Du finner verktøy for å lage figurer og forsøksoppsett på nettsida chemix.org.

  • Etter maksimal innånding ble det pustet ut gjennom spirometret som var tilkoblet en pc hvor resultatene ble registrert.
  • Resultatene ble notert. Hver testperson gjentok dette to ganger.

Resultater og observasjoner

Beskriv det du så, hørte, luktet og følte. Hvis du gjorde målinger, må du presentere disse på en oversiktlig måte, gjerne i en tabell eller som ei grafisk framstilling. Lag tegninger av observasjoner i mikroskop eller lupe, eller ta fotografier.

Linjediagram med to linjer som viser hvor stort volum luft gutter og jenter klarer å puste inn. Diagram.

Vitalkapasitet (l):
Gjennomsnitt gutter: 4,78
Gjennomsnitt jenter: 3,92

Drøfting og feilkilder

Drøftinga er kanskje den viktigste delen av rapporten. Her skal du se kritisk på resultatene dine og vurdere om de er til å stole på. Du skal ta med drøftinger og forklaringer på det du har målt og observert. Beskriv alle mulige feilkilder, forklar hvordan de kan ha påvirket observasjonene du gjorde, og vurder om de er store eller små.

Resultatene kan være påvirket av ulik teknikk under testen: luftlekkasje rundt munnstykket eller ufullstendig inn- og utblåsing. Ujevn fordeling av godt trente personer i gruppene kan også påvirke resultatet.

Konklusjon

Når du trekker konklusjoner, må du vende tilbake til innledningen. Ta utgangspunkt i det du der har skrevet om hensikten med forsøket, og hypotesen din.

Resultatene støtter hypotesen om at menn i snitt har større vitalkapasitet enn kvinner. Menn har større lunger enn kvinner og derfor også større kapasitet.

Kilder

Lag ei kildeliste der du oppgir alle kildene du har brukt. Det finnes flere standardiserte måter for hvordan du gjør dette. APA-stilen er en måte som er mye brukt.

Et nyttig hjelpemiddel for å føre kilder korrekt etter APA7 er nettsida kildekompasset.no.

Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O. & Sjaastad Ø. V. (2018). Menneskekroppen. Gyldendal Akademisk.

Skjønsberg, O. H. (2022, 14. februar). Vitalkapasitet. I Store medisinske leksikon. https://sml.snl.no/vitalkapasitet

Relatert innhold

Naturvitenskaplige rapporter er en egen sjanger med faste punkt og et presist språk. Her finner du en trinnvis veiledning i å skrive en forsøksrapport.

CC BY-SASkrevet av Bjørg E.B. Aurebekk, Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 25.02.2020

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport