Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan fremme miljøbevissthet?

Både i rammeplanen for barnehage, rammeplanen for SFO og i opplæringsloven står det at vi skal fremme miljøbevissthet hos barn og unge. Ved hjelp fra de voksne skal barn og unge lære å se og oppdage sammenhenger i naturen, utvikle naturglede og handle etisk og miljøbevisst.
Nærbilde av en stor, svart bille i brunt gress. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Voksnes ansvar

Verden står overfor store utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling. Barn og unge må lære å ta vare på naturen, og det lærer de ved at vi som jobber sammen med dem, fremmer verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

Vi som jobber med barn, skal bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden. Vi skal også legge grunnlaget for å utvikle barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Derfor må vi gi barna mulighet til å gi omsorg og ta vare på omgivelsene sine og naturen.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og de må få oppleve tilhørighet til den. Vi må legge til rette for at barna får oppleve naturen som en arena for lek, undring, utforsking og læring. På den måten får de kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling.

Barna må få tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne problemstillinger og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. Vi voksne må synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen. Sammen med barna kan vi utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener.

Start med det nære

Når du jobber med barn og unge, oppdager du fort at de er engasjert i miljøet rundt seg. Når dere er ute i naturen, spør de om det de ser rundt seg, finner små organismer og plukker blomster. Det er her du skal starte arbeidet ditt ved å ta deg tid, undre deg og utforske sammen med barna. Gi barna tid til å stille spørsmål og samtal og reflekter sammen med dem om det de er opptatt av, og om sammenhenger i naturen.

Du bør ikke fokusere på miljøkatastrofer og global oppvarming, for det kan skape frykt, og barna kan miste troen på framtiden. Start med det som fasinerer barna, der barna er i sitt liv, slik at dere skaper gode barndomsopplevelser i naturen.

Dersom barna er opptatt av for eksempel biller, starter du prosessen der. La barna sanse ved å ta og kjenne på, se, lytte og undersøke. Ved hjelp av sansing bygger de en relasjon til billen, både kognitivt og emosjonelt. Sanseinntrykk kan bidra til å gi barn minneverdige naturopplevelser og en begynnende forståelse av at de er en del av naturens nettverk og sammenhenger. Slik er sansing med på å fremme ønsket om å ta vare på og verne om livet i naturen.

Deretter kan du undre deg og utforske sammen med barna. Finn ut hva biller lever av, finn forskjellige biller, hvor liker de å bo? Lag gjerne et terrarium hvor dere følger billen på nært hold. Tegn biller og bruk faktabøker for å finne informasjon om insektet. Målet med aktiviteten blir å hjelpe barn til å se sammenhengen mellom organismen og deres eget miljø.

Aktive voksne

Barns måte å forske på i naturen minner mye om hvordan biologer jobber. Først ser de på farge, form og hvordan noe beveger seg. Så begynner de å undre seg over hva de lever av, om de har barn og i så fall hvordan barna blir til. Din jobb er å følge med barna, være aktiv lyttende og stille gode spørsmål ved det barna snakker om.

Når prosessen med å utforske er i gang, blir det din oppgave å skape en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Da er det viktig at du sammen med barna setter deg godt inn i hvilken betydning de ulike dyre- og planteartene har for økosystemet. Barna, med litt hjelp fra deg, ser sammenhengen mellom samspillet i naturen – økologi.

Hvis du jobber et sted hvor det ikke er natur rundt deg, kan du hente naturen inn i barnehagen eller skolen/SFO. Dere kan lage et miljø inne eller ute som gir barna mulighet til å utforske naturen. Skap utforskende miljøer ved hjelp av terrarium med ulike arter, akvarium med maritimt miljø, å så frø eller kompostere matavfall og utforske været ved å se på temperatur og fuktighet.

Når du som voksen har miljøbevisste holdninger og viser miljøbevisste handlinger, kan det bidra til å utvikle barnas evne til selv å ta miljøbevisste valg.

En modell med seks punkter om hvordan du kan fremme miljøbevissthet hos barn og unge. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kritisk tenkning

Det holder ikke bare å gå ut i naturen eller å lese faktabøker for å fremme barn og unges forståelse for miljøbevisste valg. Alle mennesker, både barn og voksne, må gjøre vurderinger og ta stilling for å ta miljøbevisste valg. Da trenges det flere perspektiver.

Tilbake til løpebillen. De største løpebillene kan bli opptil fire cm lange og kan virke skremmende på noen barn og voksne. Dersom dere finner dem i barnehagen eller SFO, skal dere drepe dem eller fange dem og slippe dem fri? Å se ting fra flere perspektiver, reflektere og diskutere konsekvensene av handlingene våre er med på å skape miljøbevisste barn og unge. Det er lov til å ha forskjellige meninger, og ulike personer kan ha ulike løsninger.

Når barn og unge får mulighet til å ta stilling til et etiske dilemma, kommer de gjerne med ulike forslag til løsninger. Da kan de kritisk vurdere de ulike forslagene, og på bakgrunn av kunnskap de har tilegnet seg om artene, kan de finne løsninger som er miljøfremmende.

Kritisk tenkning handler om kognitive tankeprosesser der du bruker din egen dømmekraft på en fornuftig, undersøkende og systematisk måte i møte med praktisk utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. Det er viktig å ha evnen til å tenke kritisk når du skal vurdere, ta gode beslutninger og løse problemer. Da vil det hjelpe å ha flere perspektiver, for på den måten kan du vurdere hva som er best for miljøet.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan være lett og hva kan være utfordrende for deg når du skal være med barn og unge i naturen, gi dem naturopplevelser og undre deg sammen med dem?

  2. Hvilken tanker har du om din rolle for å hjelpe barn og unge til miljøbevissthet?

  3. Hvorfor er det viktig å reflektere over de miljøbevisste valg vi gjør?


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 03.09.2021

Læringsressurser

Miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen