Hopp til innhold

Fagstoff

Seksualitet hos barn og unge

Seksualitet er en del av det å være menneske. Vi er alle født som seksuelle individer, og vi uttrykker seksualiteten vår gjennom atferden vår. For deg er det viktig å vite hva som er normal sunn seksuell atferd, og hvordan vi kan fremme god seksuell utvikling.

Barn og unges seksualitet

Rundt toårsalderen begynner barn å forstå at det finnes ulike kjønn. De identifiserer seg enten som jente eller gutt. Det betyr ikke at de nødvendigvis føler seg som jente eller gutt. I dag vet vi at kjønnsbildet er mer mangfoldig enn som så.

En sunn og normal seksuell utvikling er viktig for alle barn og unge. Det å være nysgjerrig på sin egen seksualitet er viktig for den seksuelle utviklingen, fordi seksualiteten er en del av det å være menneske.

Nysgjerrighet og utforsking rundt sin egen kropp er et kjennetegn på barns seksuelle utvikling og skal ikke sammenlignes med voksnes seksualitet. Det er noe helt annet. Gjennom språk, berøring, utforsking av sin egen og andres kropp, seksuelle leker og aktiviteter uttrykker barn sin seksualitet. En kan si at barn og unge viser seksualiteten sin gjennom atferden sin.

Trygghet rundt egen kropp

Grunnlaget for trygghet rundt egen kropp, som seksuell glede og mestring, legges i de første barneårene. Den kunnskapen barnet får om seg selv og seksualiteten sin i barndommen, blir viktig for senere tilknytning og intimitet.

Når barn utforsker sin egen kropp, er det viktig at vi som voksne møter dette på en klok måte. Ved hjelp av ord, kroppsspråk, tonefall og ansiktsuttrykk må vi sørge for at barnet ikke tror det har gjort noe galt. Dersom vi voksne møter det på en negativ måte, vil det forme barnets oppfattelser og følelser knyttet til sin egen seksualitet.

Vi skal møte barnet med anerkjennelse og respekt slik at barnet utvikler et sunt og positivt forhold til kroppen sin og til sine egne verdier og holdninger. Da er vi med på å utvikle en sunn seksuell identitet.

Hvordan forstå barn og unges seksualitet?

Noen ganger kan det være vanskelig for oss å skille mellom det vi kaller en normal seksuell atferd og atferd som kan være skadelig eller bekymringsfull enten for det barnet det gjelder, eller for andre.

Forskning har visst at om lag halvparten av seksuelle overgrep mot barn utføres av barn og unge, og da på skoler. Det er derfor viktig at du har kunnskap om normal utvikling og tegn på at den seksuelle atferden skifter karakter.

Trafikklyset (som ligger i relatert innhold) er et godt hjelpemiddel for oss voksne til gjenkjenne seksuell atferd på ulike alderstrinn og utviklingsnivå, spesielt i forhold som vekker bekymring.

Du og kollegaene dine har plikt til å reagerer når barn og unge viser en seksuell atferd som kan skade andre eller dem selv. Det er derfor viktig at du vet hvordan du skal gå fram når barn og unge viser bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Utfordringer til deg

  1. Barn og unge er avhengig av trygge voksne som kan støtte utviklingen av sunn seksuell helse. Hvordan vil du gjøre det?
  2. Hva tenker du kan være en utfordring for deg når du skal jobbe med å fremme sunn seksualitet hos barn og unge?
  3. Hva vil du gjøre dersom du ser barn som utforsker hverandres kropper?

Relatert innhold

Kilder

Hegge, B. (2020). Trafikklyset. Seksualitet hos barn og unge. Seksuellatferd.no. https://www.seksuellatferd.no/trafikklys/

Sandvik, M., Tennfjord, S. O., Draugedalen, K. & Larsen, K. (2020). Forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge. RVTS – Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging https://www.seksuellatferd.no/wp-content/uploads/2021/02/rvts_seksuell-atferd_3februar_web.pdf

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 03.03.2021

Læringsressurser

Selvbilde og trygg identitet