Hopp til innhold

Fagstoff

Samarbeid på tvers av fag

Den overordna delen av læreplanen og flere kompetansemål som overlapper, gjør at det er mange tema vi kan samarbeide om på tvers av faga. Her får du noen forslag til hva og hvordan.
Folk i møteaktivitet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tverrfaglige tema

LK20 har innført tverrfaglige tema som skal hjelpe elevene til å forstå hvordan faga henger sammen. De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Disse tverrfaglige temaene kan romme mange undertema og innfallsvinkler. Flere åpner for tverrfaglig samarbeid i flere fag. Du finner forslag til tverrfaglige caser i faget tverrfaglige tema.

Norskfaget i særstilling

På studiespesialisering har elevene norsk i alle tre åra. Med 4 + 4 + 6 uketimer får norskfaget stor plass i elevenes samla timetall. Norsk er det største faget i norsk skole.

I tillegg til at faget skal gi elevene innsikt i den rike og mangfoldige språk- og kulturarven i Norge, er det også et redskapsfag. Det å kunne lese, skrive og kommunisere muntlig, og i tillegg ha et kritisk blikk på tekster, er sentral kunnskap i norskfaget. Men det er også viktig i alle andre fag, og selvsagt er det også viktig for videre utdanning og livet etterpå. Derfor har norskfaget et særlig godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av faggrensene.

Hvorfor samarbeide på tvers?

Kanskje har du tenkt at det er mer tidsbesparende å gjennomføre et opplegg i ditt eget fag, uten å trekke inn andre, for samarbeid tar tid. Og ja, det tar tid å utvikle et undervisningsopplegg som skal dekke kompetansemål i to eller flere fag. Men innsatsen dere legger inn i dette, får både elever og lærere igjen for i etterkant.

Dybdelæring og sammenhenger

Når elevene får utforsket et tema på tvers av faggrenser og ser hvordan "ting henger sammen", kan de oppnå en dypere forståelse av det. Skal de for eksempel forstå hvorfor vi lever som vi gjør i Norge i dag, må de hente kunnskap fra flere fagområder og se hvordan historie, kultur og geografi kan forklare dette. Da er det viktig at elevene får hjelp til å trekke linjene mellom de ulike faga og kompetansemålene av lærere som kjenner fagområdene godt.

Definisjon av dybdelæring

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært, på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Kilde: Utdanningsdirektoratet. (2019, 13. mars). Dybdelæring. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/

Samarbeid om vurdering

Det kan være en god idé å la et tverrfaglig prosjekt ende opp i en tverrfaglig vurderingssituasjon. Hvis elevene leverer et omfattende arbeid som viser kompetanse i flere fag, gir det elevene mer tid til å fordype seg. Arbeidet erstatter da mange mindre og kanskje mer overfladiske innleveringer.

For læreren er det også positivt med færre vurderingssituasjoner. Å vurdere sammen med andre er potensielt mindre arbeidskrevende enn å vurdere aleine, da en del vurderingskriterier gjerne overlapper. For eksempel vil det å bruke fagbegreper korrekt, bruke eksempler, føre kilder og vise refleksjon være noe elevene blir vurdert på i de fleste fag. Det er også lærerikt å diskutere hva det vil si på tvers av fag.

Hvordan samarbeide på tvers?

Dere skal lage et felles undervisningsopplegg med kompetansemål fra to eller flere fag. Noen ganger har faga overlappende tema, som de historiske periodene du finner i både norsk- og historiefaget. Andre ganger kan elevene jobbe med mer overordna tverrfaglige tema, som demokrati og medborgerskap. Hvis det er vanskelig å finne et felles tema, kan dere samarbeide om vurdering av skriftlige eller muntlige arbeid i et fag. Da er norsk først og fremst er et redskapsfag.

I alle tilfellene må dere bli enige om hvilke kompetansemål som skal dekkes av det det tverrfaglige prosjektet. I tillegg bør en prosjektbeskrivelse inneholde arbeidsformer, vurderingskriterier, tidsbruk og innleveringsfrister. Det må være tydelig for elevene hva de skal lære i prosjektet.

Opphev faggrensene

Selv om du er ansvarlig for å hjelpe elevene å oppnå kompetanse i faget ditt, blir tverrfaglig samarbeid mest vellykket om faggrensene viskes ut for elevene – at de opplever at de utvikler kunnskap på tvers av faga og oppdager hvordan det de lærer, "henger sammen".

Det krever at dere lærere samarbeider og forstår hverandres kompetansemål. Det betyr ikke at norsklæreren skal undervise i for eksempel historie, men at elevene kan jobbe med de historiske delene av et prosjekt i norsktimene og få støtte til å finne kunnskap og lære seg ferdigheter som trengs der.

Forslag til tverrfaglige prosjekt

Noen forslag til overordna tema dere kan jobbe tverrfaglig om:

forslag til tverrfaglige prosjekt

Tema

Fag 1

Fag 2

Fag 3

Fag 4

Utenforskap

Norsk vg1

Samfunnskunnskap

Kroppsøving

Minoriteter

Norsk vg1

Samfunnskunnskap

Kroppsøving

Bærekraftig utvikling

Norsk vg1

Samfunnskunnskap

Naturfag

Kroppsøving

Mennesket i naturen

Norsk vg1 og vg2

Biologi 1

Kroppsøving

Middelalder

Norsk vg2

Historie

Nasjonsbygging

Norsk vg2

Historie

Etikk og filosofi

Norsk vg3

Historie

Religion

Eksistensielle spørsmål

Norsk vg3

Religion

Propaganda – "ord som våpen"

Norsk vg3

Historie

Krig og krigens meningsløshet

Norsk vg3

Historie

Kunst, litteratur og samfunn

Norsk vg3

Historie

Kropp

Norsk vg1 og vg3

Samfunnskunnskap

Naturfag

Kroppsøving

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 11.02.2022

Læringsressurser

Om faget