Hopp til innhold

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

 • Argumentasjovnen bïjre

  SubjectEmne
  Emne

  Hijven argumentasjovne-tjiehpiesvoeth lea nuhteligs utnedh dovne skuvlesne, barkosne, siebriedahkesne jïh privaate jieliedisnie.

  almetjh mah girredeminie jïh akte pakaate guvnie tjaaleme: Baajh vaeride årrodh
  Åpne i fag:
  • Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SR - YF Vg2ChevronRightArgumentasjovneChevronRightArgumentasjovnen bïjre