Fagstoff

Diskriminering

Publisert: 15.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Jødehat i Oslo under okkupasjonen

Diskriminere (lat.) betyr å gjøre forskjell, skjelne eller gi en ufordelaktig særbehandling.

I Norge har vi en lov mot diskriminering fra 2006. Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det er vanlig å skjelne mellom direkte, indirekte og institusjonell diskriminering.

Direkte diskriminering
Man gjør seg skyldig i direkte diskriminering når man behandler en person dårligere enn andre i samme gruppe som vedkommende hører til. Dette skjer hvis man forskjellsbehandler mennesker for eksempel på grunn av alder, kjønn, seksuell legning, nedsatt funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Enkelt sagt er direkte diskriminering like tilfeller som behandles ulikt.

Eksempel
Det er verst når jeg er i byen sammen med norske venner. Så blir jeg, som den eneste, valgt ut og nektet adgang til diskoteket, Det føles som å få en mur i ansiktet. Det er skikkelig ubehagelig å bli avvist til en fest når en oppfyller kravene. Jeg har rett til å bli behandlet på like fot med andre i nattelivet.
Mahmet, 18 år. 

Det å bli avvist på et diskotek på grunn av sin etniske bakgrunn er direkte diskriminering. Dersom man på en arbeidsplass sier at man ikke ønsker praktikanter med etnisk minoritetsbakgrunn, er det også direkte diskriminering.

 Direkte diskrimineringDirekte diskriminering
I Diskrimineringsloven defineres direkte diskriminering slik:
Med direkte diskriminering menes det at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd (dvs. etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn) blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Eksempler på direkte diskriminering:

  • Dersom man ikke vil ansette en kvinne som har alle faglige og sosiale kvalifikasjoner som er påkrevd for stillingen.
  • Hvis man ikke kaller inn en godt kvalifisert søker til intervju dersom vedkommende har en funksjonshemming som ikke har noen konsekvenser for det søkte arbeid.
  • Dersom personer som er eldre enn 55 år og yngre enn 35 blir utelukket fordi man foretrekker folk i aldersgruppen 35 – 55 år. 

Diskvalifisering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne og alder er direkte diskriminering. Navnet ditt skal ikke ha betydning for om du får jobb, og hudfargen eller seksuell legning skal ikke ha betydning for om du får tilgang til bestemte varer og tjenester.

Indirekte diskriminering
Man gjør seg skyldig i indirekte diskriminering dersom man stiller krav eller betingelser som gjelder for alle personer, når kravet er slik at bare en mindre del av en særlig gruppe kan oppfylle kravet eller betingelsen. Enkelt sagt er indirekte diskriminering lik behandling av ulike tilfeller.

Eksempel på indirekte diskriminering
Dersom en restaurant innfører krav om at de mannlige gjestene skal ha slips, og de kvinnelige lange skjørt, kan det være et krav som utelukker visse gjester. Det er en indirekte diskriminering. 

I Diskrimineringsloven defineres indirekte diskriminering slik: Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av forhold som nevnt i første ledd (dvs. etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn) blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre.

Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunn av forhold som nevnt i første ledd.

 jobbJobbintervju
Fotograf: David Schmidt
 
Det er ganske vanlig i Norge at man stiller strenge krav til det å beherske det norske språket, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig for den jobben det gjelder. En vaskejobb krever ikke store språkkunnskaper, mens en jobb som journalist vil kreve det. Derfor er det ikke diskriminering om man stiller høye krav til muntlig og skriftlig beherskelse av språk dersom det dreier seg om en jobb som journalist. Diskrimineringsloven bemerker dette; Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her.

Diskriminering kan skje muntlig, skriftlig og gjennom aktive handlinger. I tillegg kan man diskriminere ved å ikke gripe inn og ved å la være å gi informasjon eller ikke melde fra. Et eksempel på diskriminering ved unnlatelse er det hvis barnevernet unnlater å gripe inn overfor innvandrerfamilier der barn utsettes for vanskjøtsel eller mishandling, med den begrunnelse at barnevernet mangler kompetanse om kulturen familien tilhører.

Prinsipielt er det ikke diskriminerende å sende hjem økonomiske innvandrere eller asylsøkere dersom man er sikker på at de ikke vil bli utsatt for politiske overgrep som følge av at de har søkt asyl i et annet land. Det er på den annen side ikke tvil om at man handler mot menneskerettighetene hvis man utviser vedkommende til et land hvor personen risikerer å bli utsatt for tortur.

Institusjonell diskriminering
Institusjonell diskriminering finner sted når en institusjons struktur er innrettet slik at en gruppe personer ikke får de nødvendige muligheter til å klare seg på like vilkår med andre.

Eksempel på institusjonell diskriminering
Nedprioritering av statlig støtte til morsmålsundervisning. Forskning har vist at den som har grunnleggende kunnskaper på sitt eget språk også lettere tilegner seg andre språk og andre faglige kunnskaper. 

 

Les mer

Ung.no: Hva er diskriminering

 

Oppgaver

  1. Forklar forskjellen på direkte, indirekte og institusjonell diskriminering og gi eksempler.
  2. Du har sikkert hørt om Mullah Krekar. Gjennom flere år har ulike grupper krevd at han skal utvises fra Norge. Sett deg inn i debatten rundt han. Hvorfor kan han ikke bare utvises?