Oppgave: Yrkessituasjon

Arbeidsoppdrag i økonomi og administrasjon - Båtimport AS

Publisert: 04.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Båtutstilling

I denne oppgaven skal du jobbe med sentrale kompetansemål som kalkyle, resultat- og likviditetsbudsjett og bruk av digitale redskaper.

Bilde av seilbåter.Hvordan tror du seilbåtinteressen er blant nordmenn?

 

Bilde som viser et regnskap.Det er viktig for bedriften å ha orden i regnskapet.

 

Bilde av en regnskapsfører.Etter hvert som bedriften vokser, trengs nye og effektive datasystemer.

Oppgave

En handelsbedrift importerer joller og mindre båter fra utlandet og selger dem på det norske markedet. Bedriften har nettopp tatt inn en ny båt i sortimentet. Innkjøpsprisen utgjør kr 25 500, mens transportkostnadene i forbindelse med innkjøp utgjør kr 2500 per båt. Det er ikke toll på innførsel av fritidsbåter.

Bedriften kalkulerer med 25 prosent indirekte kostnader og 15 prosent fortjeneste.

a. Sett opp en kalkyle og finn salgspris med merverdiavgift.

b. Hvor stor er bruttofortjenesten i kroner og prosent for denne varen?

c. Gi bedriften råd om hvordan de bør sette opp kalkyler, og forklar hvordan det kan gjøres på forskjellige måter.

Dette er en bedrift som har vokst fra å være et lite familieforetak til å bli en bedrift med en omsetning på over ti millioner kroner per år. Datasystemene som brukes, er gamle og utdaterte. Du får i oppdrag å gi ledelsen råd om hva de trenger når det gjelder nye datasystemer.

d. Ta for deg båten som bedriften nettopp har kjøpt inn. Følg varen fra den ligger for salg hos leverandøren og fortell hvilke datasystemer varen og medfølgende papirer kommer i kontakt med fra den ligger hos leverandøren til den er i bruk og betalt av kunden som har kjøpt den fra handelsbedriften.

På grunnlag av opplysningene nedenfor skal du sette opp resultatbudsjett og likviditetsbudsjett for 1. kvartal.

Alle beløp skal avrundes til nærmeste hele krone.

Budsjettert salg uten merverdiavgift i januar er 680 000, februar 780 000 og mars 850 000.

20 prosent av salget er kontantsalg. Resten er salg per 30 dager.

Kundefordringene per 1. januar er kr 632 000.

e. Sett opp en oversikt over salgsinntekter og innbetalinger fra salget for de tre første månedene.

Bruttofortjenesten utgjør 30 prosent.

Varebeholdningen øker med kr 10 000 i januar, 20 000 i februar og er uendret i mars.

Alt varekjøp skjer per 15 dagers kreditt. Leverandørgjelden per 1. januar er kr 269 000.

f. Sett opp en oversikt over varekostnaden og utbetalingene til leverandørene de tre første månedene.

Lønnskostnaden er ventet å bli kr 90 000 per måned. Se bort fra ferielønn og arbeidsgiveravgift.

Bedriften regner med andre driftskostnader på kr 45 000 i januar, 55 000 i februar, og kr 60 000 i mars.

Bedriften regner med avskrivninger på kr 480 000 per år.

Rentekostnaden er beregnet til kr 24 000 per måned.

Lønn og andre driftskostnader blir utbetalt samme måned som kostnaden påløper.

Andre budsjetterte utbetalinger: Renter og avdrag på pantelånet skal betales i januar med kr 44 000 og mars med kr 75 000. I februar planlegger bedriften en investering på kr 120 000 som blir betalt kontant.

Likviditetsreserven per 1. januar er kr 110 000.

g. Sett opp likviditetsbudsjett og resultatbudsjett for hver av månedene og samlet for 1. kvartal.

Daglig leder er ikke sikker på om bedriften klarer å oppnå en bruttofortjeneste på 30 prosent. Konkurransen blir stadig hardere, og prisnedslag er et aktuelt virkemiddel for å møte konkurransen.

h. Hva skjer med resultatet og likviditetene dersom bedriften bare oppnår 25 prosent bruttofortjeneste? Du skal basere svaret på beregninger.

(Du bør lage modellen til oppgave g slik at du kan bruke den på nytt. Da er det nok å sette inn 25 prosent under bruttofortjeneste i en inndatadel.)

Vurdering

Når besvarelsen din blir vurdert, legges det vekt på om du har oppfylt følgende punkter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Gjøre rede for måter å beregne pris på.

Beregne prisen på en vare.

Vurdere forhold rundt prisen eller forhold som kan gjøre at den bør endres.

Ha kjennskap til budsjettering.

Sette opp resultat- og likviditetsbudsjett.

Kommentere budsjettet og vurdere forhold som påvirker lønnsomhet og likviditet.

Ha kjennskap til digitale redskaper som brukes innenfor økonomi, administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner.

Bruke regnearkprogram til å sette opp kalkyler og budsjetter og andre beregninger.

 

Velge digitale redskaper til forskjellige arbeidsprosesser i bedriften.

Vurdere valg av digitale redskaper.