Fagstoff

Forskrift om internkontroll

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

Det er utarbeidet en egen forskrift som viser hvordan virksomheter skal drive systematisk HMS-arbeid. Den kalles internkontrollforskriften. Arbeidstilsynet har hovedansvaret for å føre tilsyn med at forskriften blir fulgt opp i praksis.

Hvem har ansvar for HMS-arbeidet?Hvem har ansvar for HMS-arbeidet?
Opphavsmann: Industriskolen
 

 

 

 

En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i gyldig lov. Forskriften må holde seg innenfor lovhjemmelen, og må ikke være i strid med andre lover.

 

Hvem sørger for at alle reglene for et trygt arbeidsmiljø blir fulgt?Hvem sørger for at alle reglene for et trygt arbeidsmiljø blir fulgt? 

 

Gruppeoppgave:
Skolens internkontroll

Tenk deg at skolen din får besøk fra Arbeidstilsynet, som skal gjennomføre tilsyn med skolens arbeid med internkontroll.

Spørsmål:

  • Hva er de viktigste HMS-kravene til skolen?
  • Gi eksempler, og drøft HMS-arbeidet på skolen din.

Plikt til internkontroll

Kravet om systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester.

Lover og regler, organisering og forvaltningsmyndigheter er beskrevet i internkontrollforskriften.

Den som er ansvarlig for virksomheten, skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Forskrift om internkontroll

I flere lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser.

Det er utarbeidet en forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid – internkontrollforskriften.

Formålet med forskriften er at arbeidet organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre det ytre miljøet og gi trygghet for dem som utfører jobben.

Tilsyn

Forskjellige etater skal føre tilsyn med forskriften. De viktigste er:

  • Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • kommunale brannvernmyndigheter (brann- og eksplosjonsvernloven)
  • El-tilsynet (lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og produktkontrolloven)

Tilrettelegging av arbeidet

Mangelfull tilrettelegging av arbeidet kan gi seg mange negative utslag, og det er en klar sammenheng mellom dette og utviklingen av helseskader.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet. Du finner veiledningen på nettstedet til Arbeidstilsynet. Den skal dekke alle typer arbeidsplasser.