Skip to content

Salg, service og sikkerhet Vg2

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Markedsplan

  En markedsplan er et dokument som vi lager for å styre og koordinere tiltakene i markedsføringen vår. Her lærer du mer om hva en markedsplan inneholder.

 • Kjøpsatferd

  Kjøpsatferd handler om hva folk tenker og gjør når de søker etter, kjøper og bruker varer og tjenester.

 • De fem p-ene

  En bedrift har fem ulike konkurransemidler den kan bruke for å øke salget. Disse kalles ofte for de fem p-ene.

 • Hva er produktutvikling?

  Kundenes behov og ønsker endrer seg over tid. Vi må derfor utvikle produktene våre slik at vi kan oppfylle kundens krav.

 • Ytre og indre salgsmiljø

  Butikken utformes med tanke på å øke salget og fortjenesten. Det innebærer at man tar beslutninger når det gjelder butikkens indre og ytre miljø.

 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon

  Å kunne kommunisere skriftlig og muntlig med kunder og leverandører i ulike markeder er viktig for en servicemedarbeider.

 • Ekstern, intern og interaktiv markedsføring

  Når vi sier ordet markedsføring, tenker mange av oss på reklame, men markedsføring er så mye mer enn det. Det skal vi si litt mer om her.

 • Kjøper- og selgerrollen

  En selger må tilpasse sin rolle til kundene, deres behov og deres kjøpsatferd. I tillegg varierer kjøpsatferd fra marked til marked.

 • Salgsprosessen

  Det er vanlig å tenke seg at selgeren kan styre salget gjennom en systematisk prosess i flere faser eller trinn – en såkalt salgsprosess.

 • Salg er kunnskap

  For å kunne gi best mulig service er det avgjørende at du som selger har gode kunnskaper om produktene, om bransjen og om forbrukerne.

 • Salgsformer

  For å dekke behovet til kjøpere i de forskjellige markedene finnes det forskjellige måter å selge på. Vi deler salgsmåtene inn i ulike kategorier.

 • Praktisk salgskurs

  Her får du et praktisk og nyttig kurs i salg og salgstrening med vekt på behov og motiv, Maslows behovspyramide, salgssamtalen og kjøpsatferd.

 • Trender i produktutviklingen

  Begrepet trend kan forklares som en tidstendens; det som er på moten til enhver tid, og det som ser ut til å komme på moten i tiden fremover.

 • Etiske retningslinjer

  Etiske retningslinjer er regler for hva som er riktig handlemåte (atferd) i forskjellige situasjoner.

 • Samarbeidsformer

  Det finnes mange ulike samarbeidsformer mellom service- og varehandelsbedrifter. Kjededrift er vanlig både i dagligvarehandelen og faghandelen.

 • Produktkalkyler

  Prisen er det kunden betaler for et produkt, og kalkyle er framgangsmåten vi bruker for å fastsette denne prisen.

 • Budsjettering

  Et budsjett er en oversikt over inntekter og utgifter for framtiden. Lær hvordan du utarbeider enkle budsjetter.

 • Regnskapsføring

  Et regnskap viser en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Lær hvordan du fører enkle regnskap.

 • Budsjettkontroll

  Budsjettkontroll vil si å sammenligne budsjett og regnskap for å se på avvik mellom hver enkelt post.

 • Regnskapsanalyse

  En regnskapsanalyse er en gjennomgang av regnskapet for å få en oversikt over bedriftens økonomiske tilstand og utvikling.

 • Verdikjeden

  Begrepet verdikjede kan brukes om prosessen, gjennom alle ledd, fra produsent og fram til forbruker. Lær om verdikjedens betydning for kundetilfredshet.

 • Ledelse, samarbeid og organisasjon

  I virksomheter der flere mennesker skal samarbeide, er det nødvendig med en god struktur og organisering. Til dette trenger man gode ledere.

 • Rekruttering, ansettelser og personalutvikling

  Rekruttering, ansettelser og personalutvikling er et viktig tema som handler om hvordan bedrifter skaffer seg, tar vare på og utvikler sine ansatte.

 • Helse, miljø og sikkerhet

  Som servicemedarbeider er det viktig å følge regler for helse, miljø og sikkerhet. Lær mer om dette her.

 • Førstehjelp

  Førstehjelp er den første hjelpen som alle kan bidra med når det oppstår en akutt sykdom eller skade.

 • Risikoanalyse og sikkerhetstiltak

  I en risikoanalyse kartlegger bedriften ulike uønskede hendelser som kan inntreffe. Ulike former for sikkerhetstiltak lages på grunnlag av risikoanalysen.

 • Personopplysninger

  Personopplysninger er enhver form for informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • IKT-sikkerhet

  IKT- sikkerhet handler om å sette i verk tiltak og systemer for å beskytte verdifull informasjon og datautstyr og for å forhindre driftsavbrudd.

 • Brannvern

  Brannvesenet definerer brann som varme og røyk som ikke er under kontroll. Her lærer du om brannårsaker, brannvern, branninstruks og brannslokking.

 • Forebygging av ran og svinn

  Svinn og ran fører til tap av verdier, noe som reduserer lønsomheten i en bedrift. Her lærer du om ulike former for ran og svinn og om forebyggande tiltak.

 • Konflikthåndtering

  Servicemedarbeidere skal kunne vurdere konfliktrisiko i ulike situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktrisiko.

 • Beredskapsplaner

  I serviceyrker må vi være forberedt på at det kan oppstå uønskede hendelser og situasjoner. Derfor må vi ha en beredskapsplan for å møte ulike typer hendelser.

 • Juss og yrkesetikk

  Yrkesetikk, personvern og aktuelle lover og regler er noe du som servicemedarbeider må forholde deg til. Her får du gode tips til hva du bør tenke på.

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook