1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Analyse av medieuttrykkChevronRight
 5. BildeanalyseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bildeanalyse

Bildeanalyse er et systematisk forsøk på å avdekke den meningen eller det budskapet som bildet formidler.

Slik analyserer du et bilde

Vi kan dele analyseprosessen inn i tre trinn:

 • beskrivelse
 • analyse
 • tolkning

I videoforelesningen ovenfor bruker foredragsholderen begrepene formalanalyse og betydningsanalyse om disse trinnene når han analyserer det verdenskjente maleriet Mona Lisa. Foredraget er på dansk.

Beskrivelsen

Start med å presentere bildet. Presentasjonen skal inneholde bildetittel, navn på fotograf eller bildekunstner, eventuell bildetekst, opplysninger om når bildet ble laget, og hvor bildet er utstilt eller publisert.

Motivet i bildet er det som vises innenfor bilderammen. I første fase skal du bare beskrive de ulike elementer som motivet består av, det vil si former og farger (bildets denotasjon). Det kan være en krevende øvelse, siden vi ofte intuitivt tolker det vi ser. Det er en god trening å beskrive et bilde som hører hjemme i en helt annen kultur enn den du selv tilhører.

Eksempel
Kinesisk fyrstikkeske med bilde av barn i opptog med drage
Illustrasjon på kinesisk fyrstikkeske

Beskriv dette bildet.

 • Er personene på bildet barn eller voksne?
 • Hva er det de holder i hendene?
 • Hva er dette bildet en avbilding (representasjon) av?
 • Hvilke andre designelementer består bildet av?

Analysen

Vi bruker begrepet konnotasjon når et tegn, eller kombinasjoner av tegn, framkaller bestemte assosiasjoner eller forestillinger hos de fleste som tilhører en bestemt sosial gruppe eller kultur. Et bilde er i utgangspunkt en åpen medietekst som kan tolkes på ulike måter. Måten vi tolker et bilde på, er preget av den kulturen vi er en del av, og de personlige erfaringer vi har med oss.

Budskapet i et kunstbilde oppstår i et samspill mellom bildet og tilskueren. Redaksjonelle bilder, eller bilder som brukes i reklame, er plassert inn i en sammenheng (kontekst) som avgrenser tolkingsmulighetene. Her har avsenderen et ønske om at bildet skal forstås på en bestemt måte.

Motivet består av enkeltelementer som er satt sammen (komponert) på en bestemt måte. Visuelle virkemidler som farger, kontraster og symboler er også med å styre måten vi oppfatter bildet på. Neste steg i bildeanalysen er derfor å beskrive hvordan bildet er komponert, hvilke andre visuelle virkemidler som er brukt, og hvordan dette styrer vår opplevelse av det vi ser.

Spørsmål du kan stille til bildet:
 • Bildeutsnitt. Hva er tatt med, og hva er utelatt? Hvorfor?
 • Bildevinkel. Fra hvilken vinkel ser vi det som skjer? Hvilken virkning har det?
 • Forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn. Hvor er de ulike elementene plassert? Hva er virkningen?
 • Balanse og linjer i bildet. Hvilke elementer trekkes blikket vårt mot? Hva er virkningen?
 • Lys og skygge. Hva er opplyst, og hva er skyggelagt? Hvor kommer lyset fra? Hva er virkningen?
 • Farger og kontraster. Hva uttrykker de, og hva er virkningen?
 • Ikoner og symboler. Hva er betydningen? Hvorfor er de brukt?
 • Refererer bildet til andre kjente bildeuttrykk? Hvilke? Hvilken effekt gir det?
 • Har bildet en bildetekst? I tilfelle ja, hvordan forankrer denne teksten en bestemt måte å oppfatte bildet på?

Tolkningen

Ethvert bilde er en representasjon, en fortolkning av virkeligheten. Når vi analyserer bildet, "avkoder" vi budskapet i bildet. Bildet har som oftest en hensikt. Avsenderen kan ønske å informere oss om noe, påvirke oss i en bestemt retning, eller gi oss en bestemt opplevelse. Når vi tolker bildet, forsøker vi å formulere budskapet ut fra den hensikten vi mener bildet har.

Et bilde sier mye om den tiden og det samfunnet det ble til i. Samtidig kan et bilde få nytt innhold når det settes inn i en ny kontekst. Dette er også forhold du omtaler når du tolker bildet.

Spørsmål du kan stille til bildet:
 • Hvem er avsenderen, og i hvilken sammenheng ble bildet laget og publisert?
 • Hvilken hensikt har avsenderen med bildet?
 • Hva er budskapet?
 • Hva forteller bildet om den tiden og det samfunnet det ble til i?
 • Hvilken virkning eller effekt har dette bildet i dag?

Learning content

Analyse av medieuttrykk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Virkelighet eller speilbilde?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Tolking av tegn

 • SubjectMaterialFagstoff

  Symboler

 • SubjectMaterialFagstoff

  Flagget som symbol i propaganda

 • SubjectMaterialFagstoff

  Farger som virkemiddel

 • SubjectMaterialFagstoff

  Analyse av medieuttrykk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Huskeliste ved utforming av analyseoppgaver

 • SubjectMaterialFagstoff

  Filmanalysens hva og hvorfor

 • SubjectMaterialFagstoff

  Filmanalyse i tre steg

 • SubjectMaterialFagstoff

  Slik analyserer du et fjernsynsdrama

 • SubjectMaterialFagstoff

  Analyse av dramaserien Halvbroren del 1

 • SubjectMaterialFagstoff

  Analyse av dramaserien Halvbroren del 2

 • SubjectMaterialFagstoff

  Analyse av anslaget til Sin City del 1

 • SubjectMaterialFagstoff

  Analyse av anslaget til Sin City del 2

 • SubjectMaterialFagstoff

  Veiviseren (Ofelaš)

 • SubjectMaterialFagstoff

  Om hvordan beskrive et nettsted

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan analysere et nettsted?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva kjennetegner dataspill?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Spillere av dataspill

 • SubjectMaterialFagstoff

  Filmmusikk

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Karakterutvikling på film

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Samene – et urfolk i nord

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ritualer og materielle uttrykk i tradisjonell samisk religion

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Snø

 • SharedResourceDelte ressurser

  Halvbroren

 • SharedResourceDelte ressurser

  Exit through the giftshop

 • SharedResourceDelte ressurser

  Thelma

 • SharedResourceDelte ressurser

  Tuba Atlantic

 • SharedResourceDelte ressurser

  Sinna mann

 • SharedResourceDelte ressurser

  Å vende tilbake

 • SharedResourceDelte ressurser

  Ringenes Herre: Ringens Brorskap

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff