NDLA

Guten i Warszawagettoen

Biletet av den syriske guten Aylan, som vart funnen død i vasskanten i Tyrkia, har vekt sterke kjensler og debatt den siste tida. I Sven Egil Omdals kommentar rundt biletbruken i saka, refererer han også til ei rekkje bilete av barn som har sett sitt preg på historia og korleis vi oppfattar henne....

Læra å læra

Dei beste læringsstrategiane hjelper elevane til å forstå kva dei held på med. Lærarane bør hjelpa elevane til å finna dei strategiane som passar dei best.

Myklesaka splitta Noreg

Sommaren for hundre år sidan, 8. august 1915, blei Agnar Mykle født. 42 år seinare var han tiltalt i den mest kjende rettssaka i Litteratur-Noreg.

Dei ekstreme

Dei fleste radikaliserte ungdomar kunne blitt fanga opp mykje tidlegare, meiner Yousef Assidiq, som jobbar mot ekstremisme.

Rike og fattige land

Trass i at delen menneske som lever i ekstrem fattigdom har blitt halvert dei siste tiåra, er det framleis rundt 1 milliard ekstremt fattige i verda. Kvar lever dei fattigaste menneska i verda? Og er det slik at vi framleis kan dele verda inn i fattige og rike land?

Flyktningkrisa i Europa

Kva er ein flyktning, og korleis tek Europa imot dei mange flyktningane som kjem til verdsdelen vår?

Play Pause
Contact us