Hopp til innhold

Fagstoff

Innebygd personvern

Når du skal utvikle løsninger og systemer, krever personopplysningsloven at personvern skal være innebygd i alle utviklingsfaser. Dette bidrar til å sikre at personvern blir ivaretatt på en god måte.
Ulike symboler og tall som skal illustrere mobil- og datatilknytning og sikkerhet: en stor mobiltelefon og flere mindre mobiltelefoner, hengelåser, piler, omriss av personer, wifi-symbol, en mast som sender eller mottar signaler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innebygd personvern (Privacy by Design) har røtter tilbake til 1990-tallet. Disse prinsippene er i dag i bruk mange steder og ansett som en standard å følge for å oppnå godt personvern.

Under er de sju grunnprinsippene til innebygd personvern. Oversettelsen og tolkningen er hentet fra Datatilsynet sine nettsider.

 1. Vær i forkant, forebygg framfor å reparere

For å lage en personvernvennlig løsning er det viktig å vurdere risikoene for personvernet så tidlig som mulig i utviklingsprosessen. Kostnadene ved å rette feil og mangler ved et ferdig system kan være høye. Dersom du tar hensyn til personvernet tidlig i utviklingen, kan du unngå unødvendige krenkelser av personvernet. Eksempler på krenkelse av personvernet er manglende tilgangsstyring, at det samles inn flere personopplysninger enn nødvendig og manglende sletting av personopplysninger.

Eksempel

En skoleeier skal utvikle et skoleadministrasjonssystem. Før selve utviklingen begynner, gjør man en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Det vil si å gjøre en vurdering for å identifisere mulige risikoer for personvernet. I risikovurderingen forutser man problemer og foreslår løsninger. Skoleeier vil med denne vurderingen utvikle et system som best mulig ivaretar elevenes, foreldrenes og de ansattes personvern.

 1. Gjør personvern til standardinnstilling

  Standardinnstillinger er førende for hvordan et system blir brukt, og hvordan personopplysninger blir lagret. For at et system skal ha innebygd personvern, må standardinnstillingene settes opp slik at ikke flere personopplysninger enn nødvendig samles inn eller vises, at det finnes et lovlig formål med innsamlingen, at det er satt tekniske begrensninger for bruken av opplysningene, at opplysningene slettes når formålet er oppnådd, og at man bare får tilgang til å se hvilke opplysninger som er registrert på seg selv. Et slikt system vil automatisk styre brukeren til en arbeidsmåte som gir bedre personvern.

Eksempel

Noen nettlesere er utviklet med "Do Not Track" som standardinnstilling. Det betyr at nettleseren automatisk sier ifra til de ulike nettstedene at brukeren ikke ønsker å bli sporet. Dersom brukeren ønsker at nettaktiviteten skal spores, må hun endre innstillingene.

 1. Bygg personvern inn i designet

  Personvern skal være innebygd i IT-systemets design og arkitektur samt i forretningspraksisen. Det bør ikke være en funksjon lagt til i etterkant. Dermed blir personvernet en viktig del av kjernefunksjonaliteten. Det vil si at personvern er en integrert del av systemet uten at det går på bekostning av funksjonaliteten.

Eksempel

Det er lett å gi fra seg for mye informasjon dersom en løsning legger til rette for det. For å unngå unødvendig innsamling av personopplysninger kan nettbaserte skjemaer, for eksempel et skjema som skal sendes til et legekontor, lages med valg fra ei nedtrekksliste i stedet for fritekstfelt.

 1. Skap full funksjonalitet

  Gjennom innebygd personvern ivaretar virksomheten både brukerens personvern og sine egne behov. Det er viktig å ta hensyn til personvernet fra start for å unngå reparasjoner som går utover funksjonaliteten til løsningen. Noen ganger er det ikke mulig å gjøre endringer i etterkant uten at systemet blir dårligere. Målet er en både-og-tilnærming framfor en enten-eller-tilnærming, for å ivareta virksomhetens behov og interesser og samtidig ta hensyn til de registrertes personvern.

Eksempel

En kunde ringer teleleverandøren sin fra sitt registrerte telefonnummer. Systemet styrer kundebehandleren slik at han automatisk får tilgang til kundens registrerte opplysninger. Prosessflyten i systemet er tilgangsstyrt. Dette betyr at kundebehandleren har tilgang til den aktuelle kundens opplysninger uten å se resten av kunderegisteret.

 1. Ivareta informasjonssikkerheten fra start til slutt

  Informasjonssikkerhet må være en del av løsningen. Det betyr at alt som skjer i systemet, på forhånd er risikovurdert og hensiktsmessig sikret, helt fra før personopplysningene samles inn, mens de behandles, og til de er slettet. Personopplysningene skal sikres mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse og spredning.

Eksempel

Et system er satt opp til å følge sikkerhetsstandardene for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av personopplysninger gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer metoder for sikker sletting, hensiktsmessig kryptering og sterk tilgangskontroll og logging. Systemet kan kun samle inn de mest nødvendige personopplysningene, og skrivetilgangen er kun tilgjengelig der det er nødvendig. Systemet inneholder dessuten rutiner for automatisk sletting av data når de ikke lenger trengs.

 1. Vis åpenhet

  Det skal være åpenhet om hvordan systemet fungerer, og hvordan personvernet blir ivaretatt. Virksomheten skal sørge for at brukerne får god informasjon, og at det legges til rette for innsyn i egne opplysninger. Det skal være mulig å kontrollere at systemet ivaretar personvernet slik leverandøren oppgir.

Eksempel

I en netthandelsløsning informeres kunden om hvordan opplysningene hans behandles i løsningen. Dette gjøres ved å lage en god og brukervennlig personvernerklæring som er lett tilgjengelig for kunden, både før han registrerer seg, men også etter at han er registrert. Kunden blir informert om hvilke opplysninger som samles inn, hvordan de brukes, hvem som har tilgang til dem, hvordan og hvor lenge de lagres, kundens muligheter for å endre og slette dem, og eventuelt hvilke andre instanser opplysningene kan bli utlevert til.

 1. Respekter brukerens personvern

  Framfor alt krever innebygd personvern at utviklerne, bestillerne og administratorene gir brukerens personvern høy prioritet. Dette vil si å sørge for at personvernet ivaretas gjennom standardinnstillinger, tydelige brukervilkår og løsninger for at brukeren skal kunne kontrollere opplysningene sine selv.

Kilde

Datatilsynet. (2018, 23. juni). Innebygd personvern. https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/innebygd-personvern/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Datatilsynet.
Sist faglig oppdatert 07.12.2021

Læringsressurser

Personvern