Hopp til innhold

Fagstoff

Bedrifters verdikjede og utkontraktering

Formålet til de fleste bedrifter er å tjene penger til eierne sine. Ved å analysere bedriftens verdikjede kan vi forstå hvordan de forskjellige aktivitetene og funksjonene i bedriften henger sammen. Dette er veldig nyttig når utkontraktering (outsourcing) av oppgaver vurderes.
Flere hender trekker i et tau. Foto.

Verdikjede

Begrepet verdikjede har flere bruksområder. I denne sammenhengen bruker vi det innen forretningsstrategi og til å forstå hvordan enkeltbedrifter oppnår verdiskapning.

Verdikjedeaktivitetene i en bedrift kan deles i to hovedkategorier.

  • Primæraktiviteter, eller hovedaktiviteter, er aktiviteter som direkte bidrar til å skape inntekt. Selve produksjonen som bedriften gjør, salg og markedsføring er eksempler på primæraktiviteter.

  • Sekundæraktiviteter, eller støtteaktiviteter, er støttetjenester som trengs for at primæraktivitetene skal kunne fungere – og fungere godt. Eksempler på dette kan være utviklingsarbeid, økonomi, renhold, personalforvaltning og ledelse.

Andre bruksområder for begrepet verdikjede

Begrepet verdikjede har flere bruksområder, som det kan være greit å vite om:

Global verdikjede

I globale verdikjeder ser vi på produksjon som er delt opp og utføres i forskjellige deler av verden og av forskjellige bedrifter. Etikk og bærekraft i globale verdikjeder er sentrale temaer for tida.

Sirkulær verdikjede

Sirkulære verdikjeder handler om å forlenge tida man utnytter ressurser. Det kan gjelde resirkulering av råstoffer for produksjon av nye varer og gjenbruk av produkter, for eksempel ved å ha et sekundærmarked for brukt utstyr.

Utkontraktering (outsourcing)

Utkontraktering (outsourcing) er når en bedrift setter ut aktiviteter og tjenestedrift til eksterne leverandører i stedet for å ha ansatte, utstyr og ekspertisen internt i bedriften.

Det finnes flere årsaker til at bedrifter utkontrakterer oppgaver. Det kan være at de ønsker å

  • øke lønnsomheten ved å ha færre ansatte

  • strømlinjeforme bedriften ved å legge vekt på bedriftens primæraktiviteter

  • redusere behovet for lokaler og utstyr

  • innhente kompetanse som bare er nødvendig i perioder

Et enkelt eksempel på utkontraktering kan være produksjon og drift av nettsider. De fleste bedrifter har behov for en nettside, men utviklingen av nye nettsider tar en begrenset mengde tid og krever veldig spesialisert kompetanse, og senere driftsoppgaver er begrenset. For de fleste bedrifter er det derfor upraktisk å ansette egne webutviklere, og mange velger heller å kjøpe inn dette fra en ekstern aktør.

Hvilke oppgaver kan utkontrakteres?

Som nevnt deler vi bedriftens oppgaver i primæraktiviteter og sekundæraktiviteter. Primæraktiviteter blir sjelden utkontraktert. Det er viktig at det finnes intern kompetanse om dem, og siden det er disse bedriftene tjener penger på, er det risikabelt å sette dem ut til andre.

Det er mer vanlig å utkontraktere sekundæraktiviteter. Det kan for eksempel være økonomi og lønn, utvikling og renhold.

IT-tjenester og IT-drift blir ofte utkontraktert. En spesiell årsak til det er behovet for spisskompetanse innen IT-sikkerhet.

Relatert innhold

Begrepet verdikjede kan brukes om prosessen fra råvare og fram til det ferdige produktet som kan selges til sluttbruker. Her lærer du mer om verdikjede.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 08.02.2022

Læringsressurser

Møtet med bedrift, kollegaer og eksterne