Hopp til innhold

Fagstoff

Etiske retningslinjer for IT-bransjen

Som IT-medarbeider vil du ofte møte etiske problemstillinger. For eksempel vil du i mange tilfeller ha tilgang til personlige data. Hvis bedriften du jobber i, har fastsatt etiske retningslinjer, er det enklere å vite hvordan du skal forholde deg i vanskelige situasjoner.
En smilende kvinne i grå dress står med hendene på hoftene. På veggen bak henne er det skisset en gammeldags balansevekt som er helt i balanse. Kollasj.


Teksten "Don't be evil" i samme farger som Googles logo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etiske retningslinjer sier noe om en bedrifts verdier og moralske kompass. Et kjent eksempel er Googles tidlige motto «Don't be evil». Etiske retningslinjer er ikke det samme som lover og regler, men er noe bedriften har i tillegg. Retningslinjene sier noe om hvordan de ansatte skal oppføre seg, og om hvordan selskapet ønsker å bli oppfattet i offentligheten. Det er vanlig at store bedrifter har lange og detaljerte etiske retningslinjer (eller code of conduct på engelsk), som gjerne er offentlig tilgjengelig, og som også sier noe om hvordan selskapet vil framstå utenfra. Selskaper med base i USA er ofte opptatt av å sikre seg mot å bli erstatningsansvarlige hvis en ansatt gjør noe uforsvarlig, og derfor ønsker de å sikre seg gjennom å kunne vise til at den ansatte i slike tilfeller handlet i strid med selskapets retningslinjer.

En del bedrifter, spesielt små bedrifter, har ikke formalisert (skrevet ned) etiske retningslinjer, men det er likevel noen uskrevne regler som gjelder, og som de ansatte blir kjent med etter hvert. For disse bedriftene kan det være lurt å formalisere de etiske retningslinjene, slik at det blir lettere for nye ansatte å vite hva som er forventet av dem som jobber i bedriften.

Innholdet i de etiske retningslinjene

Innholdet i de etiske retningslinjene varierer fra bedrift til bedrift. Bedrifter er ulike, og de arbeider i ulike deler av IT-bransjen. De konkrete etiske retningslinjene må derfor ta utgangspunkt i både bransjens og bedriftens særegenheter.

I Norge ser vi først og fremst på etiske retningslinjer som et verktøy for å påvirke adferden og kulturen i bedriften. Da er det viktig at reglene er:

 • enkle å forstå (konkrete, trekker klare grenser som ikke krever juridisk eller annen spesialkompetanse)

 • relevante for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og dilemmaer som kan oppstå

 • har begrenset omfang (slik at de er lette å sette seg inn i)

Etiske retningslinjer - NHO

Alle i bedriften vil ha noe å bidra med når det gjelder hvilke etiske retningslinjer bedriften skal ha. I tillegg til selve reglene må det beskrives hvordan retningslinjene skal følges opp. Brudd på retningslinjene må dokumenteres, og de må få konsekvenser. Det vil si at det må være bestemt hvordan bedriften skal reagere når noen bryter retningslinjene.

ACM Code of Ethics and Professional Conduct

IT-bransjen er i dag med på å forandre og forme samfunnet og verden vi lever i. Tenk på hvor mange ganger hver dag du bruker smart teknologi. All denne teknologien er utviklet av et fåtall mennesker, men den påvirker millioner av mennesker over hele verden. Da er det viktig at de som lager teknologien, tenker på hvilken innvirkning den vil ha på verden og menneskene som bruker den.

Logoen til Association for computing machinery, en blå sirkel inne i en blå firkant på skrå, med bokstavene "acm". Grafikk

Association for Computing Machinery (ACM), verdens eldste og største vitenskapelige selskap for informatikk, med over 100 000 medlemmer, har derfor utviklet noen generelle etiske retningslinjer for IT-bransjen:

 • Bidra til samfunnet og til menneskers velferd, og anerkjenn at alle mennesker er interessenter i databehandling.

 • Unngå å gjøre skade.

 • Vær ærlig og pålitelig.

 • Vær rettferdig og ta grep for å ikke diskriminere.

 • Respekter arbeidet som kreves for å produsere nye ideer, oppfinnelser, kreative arbeider og teknologiartefakter.

 • Respekter personvernet.

 • Oppretthold konfidensialitet.

Etiske prinsipper for kunstig intelligens

Et futuristisk bymiljø med mennesker og roboter med ulike utforminger. Illustrasjon.

Kunstig intelligens (KI) kan brukes til arbeid som tidligere har krevd et menneske eller en analyse maskiner ikke har kunnet gjøre før nå.

Vi har derfor etiske utfordringer knyttet til å la maskiner ta avgjørelser som tidligere har vært avhengig av et menneske som gjør etiske vurderinger og kan se ting i kontekst på en måte som et datasystem ikke kan gjøre.

Vi kan også la kunstig intelligens analysere data på nye måter som kan være inngripende. Med store data kan man for eksempel se trender som gjør det mulig å avdekke (og med god sikkerhet fastslå) sensitive personopplysninger basert på store mengder data som i utgangspunktet ikke er sensitive.

Kunstig intelligens er derfor et fagfelt der det blir lagt ekstra vekt på etikk og etiske retningslinjer. EU-kommisjonen har nedsatt en ekspertgruppe som har utarbeidet etiske retningslinjer for pålitelig bruk av kunstig intelligens. Disse retningslinjene er inkludert i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens, som ble lagt fram i januar 2020.

Vi må utnytte den innovasjonskraften som ligger i kunstig intelligens – både i offentlig sektor og næringslivet. Men vi mener at det bør skje på en etisk og menneskevennlig måte som respekterer menneskerettighetene, personvernet og demokratiet. Derfor inneholder strategien syv etiske prinsipper som vi forventer at følges i Norge.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (14. januar 2020)

Dette er de sju etiske prinsippene for utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge:

 1. KI-baserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll.

 2. KI-baserte systemer skal være sikre og teknisk robuste.

 3. KI skal ta hensyn til personvernet.

 4. KI-baserte systemer må være gjennomsiktige og etterprøvbare.

 5. KI-systemer skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling.

 6. KI skal være nyttig for samfunn og miljø.

 7. KI-baserte systemer skal være basert på ansvarlighet og revisjon.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Karl Arne Dalsaune.
Sist faglig oppdatert 26.03.2021

Læringsressurser

Etisk bevissthet for IT-personell