Hopp til innhold

Fagstoff

Ære og skam

Skam og ære er begreper vi kanskje forbinder mer med andre kulturer enn den norske. Men dette har vært viktig også i norsk kultur. Revygruppa på Elvebakken videregående skole snakker sammen om hva de mener om skam og ære.

Før du ser videoen

Hva tenker du er sammenhengen mellom ære og skam?

Etter at du har sett videoen

 1. I videoen kommer det fram ulike perspektiver på begrepet "ære". Gi eksempler på ulike forståelser av begrepet. Bruk gjerne eksempler fra videoen.
 2. Hvordan forstår du begrepet "skam"?
 3. Hva er sammenhengen mellom ære og skam?
 4. Ære og skam kan være både positivt og negativt. Prøv å finne minst tre argumenter for hvert av standpunktene. Bruk gjerne eksempler fra videoen. Del argumentene i to grupper:

  1. Ære og skam er bra og nyttig.
  2. Ære og skam er negativt og skadelig.
 5. En av deltagerne sier at ære og skam er en form for tankekontroll. Er du enig dette utsagnet? Begrunn svaret.

Diskusjon

Snakk sammen om temaet i klassen eller i grupper. Fokuser på følgende punkter:

 • I dagens Norge, hva slags handlinger eller hvilken livsstil mener du medfører mest skam i flertallets øyne?
 • Bør vi prøve å bekjempe æreskultur i Norge? Hvordan bør dette i tilfelle gjøres?
 • Hva er forbindelsen mellom religion, ære og skam?

Fordypning

Les utdraget fra snl.no sin artikkel om ære:

Om "ære" fra snl.no

Begreper om ære (og skam) står gjerne sterkt i samfunn der familie og klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale institusjoner, som rettsvesen og politi, er mindre utviklet eller fremtredende. Det enkelte individ og den enkelte familie må i stor grad selv hevde og forsvare sin materielle og sosiale posisjon, om nødvendig med fysisk makt. Dette har til ulike tider og på ulike steder ført til skikker som blodhevn, æresdrap og duell.

Tradisjonelle æresbegreper er vanskelig forenlige med de mer generelle moralbegrepene som en moderne rettsstat bygger på, som rett, plikt, rimelighet og nytte. Juridisk sett godtar en moderne rettsstat ikke dueller eller æresdrap, og det er ikke overlatt til den enkelte å avgjøre om det foreligger en ærekrenkelse. Verken moralsk eller rettslig er det akseptert for en person som mener seg krenket, å ta hevn eller utøve selvtekt. Voldelig håndhevelse av ære er derimot ofte moralsk akseptabel i samfunn der sedvanen er normgivende, selv om det er i strid med gjeldende offisiell rett.

Det er imidlertid viktig å presisere at æresdrap eller vold ikke er en automatisk reaksjon i slike samfunn, og at det alltid har fantes fredelige alternativer for å løse konflikter rundt for eksempel uønskede kjærlighetsforhold. Forelskede par kan stikke av eller få lov til å gifte seg. Drap kan kompenseres med blodpenger, og har ikke alltid utløst blodhevn eller feider.

Ærens sentrale plass i slike samfunn henger sammen med samfunnets uformelle eller relasjonspregede organisering å gjøre. Å bli betraktet som lite ærefull vil kunne få store konsekvenser for en persons sosiale, økonomiske og politiske liv. Her kan man snakke om en æreskultur, der personer eller gruppers forsvar av ære forventes og aksepteres. Det vil være viktig for personer å fremvise og forsvare sin ære offentlig, og en persons ære vil også berøre deres familie, allierte og slektninger. I mange slike samfunn er ære den grunnleggende verdien i livet, i den grad at ære beskrives som ensbetydende med liv.

CC-BY-SA Kjetil Fosshagen/SNL, 2018.
https://snl.no/ære

 1. Hva kjennetegner en æreskultur?
 2. Hva er grunnen til at Norge ikke preges av en æreskultur?
 3. Hvorfor kan æreskultur føre til voldsbruk?
 4. Hvordan kan det oppstå konflikter mellom æreskultur og likestilling?
 5. Æreskultur har fått mye oppmerksomhet i media. Finn tre eksempler på artikler om æreskultur og arbeid med disse spørsmålene:
  1. Hva handler artiklene om?
  2. Hvorfor tror du disse sakene får så mye oppmerksomhet?
  3. I hvilken grad tror du religion spiller noen rolle i disse sakene?

Kilder

 • Fosshagen, Kjetil. (2018, 20. februar). Store norske leksikon. Hentet 3. januar 2020 fra https://snl.no/ære

Relatert innhold

Hva skal vi mene om genmodifisering, kloning og gentesting? Revygruppa på Elvebakken videregående skole diskuterer.

CC BY-SASkrevet av Knut Dæhli og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 05.05.2022

Læringsressurser

Relasjoner, seksualitet og grensetting