Hopp til innhold

Fagstoff

Fagfornyelsen i religion og etikk

Nye læreplaner betyr nye læremidler og ny praksis i skolen. Her gir vi deg en oversikt over hva som skjer på NDLA religion og etikk når den nye læreplanen innføres.
Tre munker lager kunstverk av sand i ulike farger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Velkommen til nye NDLA religion og etikk!

Vi begynner nå å publisere utvalgte emner fra det nye religion og etikk-faget som gjelder fra høsten 2022. Noe vil dere kanskje kjenne igjen fra før, og noe er nytt.

Her vil vi gå nærmere inn på de seks hovedemnene som vi har valgt å dele faget inn i. I tillegg vil vi si noe om hvordan vi integrerer målet om å ta andres perspektiv i flere deler av faget. Vi vil også gå gjennom hvordan man kan jobbe med de tre tverrfaglige temaene.

Om faget religion og etikk

Emnet om faget religion og etikk vil blant annet inneholde en introduksjon til faget for elevene, tips til eksamen, forslag til årsplaner for lærerne og forslag til prosjektoppgaver som dekker større deler av læreplanen.

Religion og livssyn

Under religion og livssyn vil du finne fagstoff og oppgaver som tar for seg blant annet sentrale begreper, ulike typer religion og religionskritikk. En nyhet vi vil nevne her, er et større opplegg rundt dokumentarfilmen Hail Satan?. Denne ressursen tar for seg ulike typer religionskritikk, men som også kommer inn på mange andre kompetansemål.

Du vil også finne stoff om de ulike religionene samlet her. Dette kan brukes som en ressursbank når man skal sammenligne og presentere sentrale trekk ved religionene, eller når man utforsker ulike temaer knyttet til religioner og livssyn.

En nyhet som er verdt å merke seg, er at vi har samlet videoer og podkaster i egne oversikter, slik at de skal være lettere å finne. Vi har for eksempel mange korte videoer om kristendommen som nå er samlet på ett sted. Av andre planlagte nyheter under dette emnet kan vi også nevne artikler om japansk og kinesisk religion og artikler om kjønn i de ulike religionene.

Religion, kultur og samfunn

De nye læreplanene introduserer nye emner om hvordan religion og livssyn inngår i deler av samfunnet: i mediene, i populærkultur, i politikk og som en del av historiske endringsprosesser. Disse emnene kan være utgangspunkt for en mer temabasert inngang til religionsfaget. Vi har valgt å samle disse temaene under emnet religion, kultur og samfunn.

Spesielt når det gjelder religion, livssyn og populærkultur, er det gode muligheter for elevene til å fordype seg og utforske basert på egne interesser og preferanser. Vi har lagd en guide for å analysere religion i populærkultur. For å få inspirasjon kan elevene se på samlingen vår av eksempler på religion i populærkulturen. En fin inngang til dette temaet er vår nye film med religionsviter Jane Skjoldli. Her viser Skjoldli eksempler fra butikken Outland i Oslo og besøker SpillExpo.

Religion og livssyn i mediene handler blant annet om hvordan religion framstilles i mediene, og hvordan det påvirker forholdet vårt til religion, enten vi er religiøse eller ikke. Vi har blant annet lagd en egen artikkel om karikaturstrid og ytringsfrihet med en tilhørende oppgaveside.

Etikk

Elevene skal fremdeles kunne bruke etiske modeller og begreper i arbeidet med etiske spørsmål, men flere av kompetansemålene i etikk har et større samfunnsperspektiv enn tidligere. I tråd med fagfornyelsen vil vi også ha fagstoff om etisk argumentasjon og ulike kilder til etisk kunnskap.

Vi vil ha egne underemner om etiske problemstillinger som angår menneskeverd, naturens verdi, rettigheter, diskriminering, relasjoner, seksualitet og grensesetting. I emnet naturens verdi og bærekraftig utvikling finner du artikler om ulike filosofiske og religiøse syn på naturen. Her har vi lagd interaktive oppgaver, oppgaver til en podkast med Dag O. Hessen og mer omfattende utforskingsoppgaver.

Eksistensielle spørsmål

Filosofidelen av faget har blitt mer åpen. De gamle delene om enkeltfilosofer og temaer fra filosofihistorien har blitt byttet ut. I stedet skal man jobbe med eksistensielle spørsmål og å drøfte idéen om mennesket i filosofiske tradisjoner. Dette åpner opp for at elevene i større grad kan ta utgangspunkt i spørsmål som berører dem selv og jobbe videre ut fra det.

I første omgang publiserer vi underemnet Filosofiske tenkemåter og begreper. Her får man en innføring i hva filosofi er. Deretter kan man jobbe med konkrete eksistensielle spørsmål. Vi har blant annet podkastopppgaver om kriser og eksistensielle spørsmål, der vi møter Oda Eriksen som var på Utøya 22. juli, og Morten Marius Skau som ble lam fra livet og ned. Vi har også en annen podkastoppgave med Jonis Josef og Einar Duenger Bøhn om meningen med livet.

Metode

Vi har valgt å samle ulike beskrivelser av metoder og verktøy under et eget metode-emne. Her legger vi vekt på tekstanalyse, observasjon, intervju- og spørreundersøkelser og sammenligning som metode. Vi presenterer også analyseverktøy som Ninan Smarts religionsdimensjoner og IMI-modellen, og vi gir elevene råd om hvordan de bør bruke kilder til religioner og livssyn. Dessuten har vi en egen del tilegnet ulike metoder for samtale og dialog.

Ta andres perspektiv

I den nye læreplanen er det å kunne ta andres perspektiv et viktig mål som nevnes flere steder. Vi ser på dette som noe som må gjennomsyre store deler av faget, enten man jobber med religioner, livssyn, etikk eller eksistensielle spørsmål. Derfor vil oppgaver ofte ha en slik vinkling. I tillegg kommer det en egen læringssti om mangfoldskompetanse.

Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap er relevant i mange sammenhenger i religion og etikk. Sentrale begreper er mangfoldskompetanse, menneskerettigheter, rasisme og diskriminering. Vårt tverrfaglige opplegg om rasisme kan brukes som en introduksjon til begrepet rasisme. I tillegg er det flere tverrfaglige opplegg på vei i demokrati og medborgerskap som har relevans i faget. Vi har allerede nevnt læringsstien om mangfoldskompetanse. I tillegg kommer det opplegg om konspirasjonsteorier, ekstremisme, radikalisering og ytringsfrihet.

Folkehelse og livsmestring kommer inn som et tema i svært mange ulike deler av faget. Vi har i spesielt stor grad knyttet folkehelse og livsmestring til etiske og eksistensielle spørsmål om blant annet inkludering, identitet, relasjoner, kjønn, seksualitet, mening og det gode liv. Disse temaene vil en også kunne jobbe med tverrfaglig ved hjelp av flere av de større tverrfaglige casene vi har laget på NDLA, for eksempel i ressursene nedenfor.

Bærekraftig utvikling er spesielt sentralt i faget forbindelse med naturens verdi, menneskeverd og teknologisk utvikling. Flere av de tverrfaglige casene på NDLA om bærekraft vil det være aktuelt å samarbeide med andre fag om. Noe av det som er spesielt relevant for religion og etikk, er caser i ressursene nedenfor.

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden, Karl Henrik Aanesen og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 07.02.2022

Læringsressurser

Om faget