Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er mangfold?

Du vil aldri møte to mennesker som er helt like hverandre. Mangfold handler om det som skaper forskjeller mellom oss mennesker. Samtidig handler mangfold også om å møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering.

Elever av ulik etnisk opprinnelse står rundt et bord sammen med læreren, som viser noe i ei bok. Alle smiler og ler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Neste gang du går gjennom kantina på skolen din, kan du tenke på mangfoldet av mennesker du går forbi. Skolen din er et fellesskap der det er mye likt mellom elevene som går der. Dere er stort sett i samme aldersgruppe og er der av samme grunn. Dere bor i samme område, og sannsynligvis bruker dere like sosiale medier. Det er mye som knytter dere sammen, samtidig som det er både små og store forskjeller mellom dere.

Synlig og usynlig mangfold

Mangfold forteller oss noe om variasjon og forskjeller mellom enkeltmennesker og mellom grupper. Det som kan skape variasjon blant oss, kan være alder, kjønn, seksuell legning, meninger, kulturell tilhørighet, religiøsitet, lærevansker, funksjonsnedsettelser, interesser, sosial bakgrunn, geografisk tilhørighet og så videre. Noe er lett å få øye på, mens andre ting er mer skjult. Vi kan skille mellom synlig og usynlig mangfold. Du kan for eksempel kjapt se hvilken hudfarge en i klassen har, men du kan ikke like lett se hvilken legning den samme personen har.

Stereotypier

Hver dag møter vi et mangfold av ulike mennesker og grupper i ulike settinger. Enda vi ikke kjenner hverandre, kan vi tro vi vet hvordan noen andre er. I møte med andre har vi en tendens til å kategorisere enkeltmennesker eller grupper som har visse fellestrekk i .

Det er ganske vanlig å oppfatte egne eller andres grupper likere enn det de faktisk er. Men også innad i ei gruppe finner vi store forskjeller. Det er jo ikke slik at alle som omtaler seg som norske eller syriske, er helt like. Med utgangspunkt i forenklede oppfatninger av grupper er det mange som opplever å bli satt i bås, noe som kan skape unødige skiller mellom oss mennesker.

Portretter av mange forskjellige mennesker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å sitte i rullestol, ha et utenlandsk navn eller en annen hudfarge enn flertallet, kan i noen tilfeller gjøre at du ikke blir sett og anerkjent for hele det mennesket du er. Å sette et menneske eller ei gruppe i bås kan virke og forsterke skiller mellom oss og dem. Det er derfor viktig å være bevisst egne stereotypier i møte med andre mennesker eller grupper av mennesker, slik at stereotypiene ikke går over til å bli fordommer. I ytterste konsekvens kan det føre til at noen kan føle seg ekskludert fra et fellesskap, som for eksempel fra klassen eller arbeidsplassen.

Tenk over!

  • Hva er det som får oss til å sette hverandre i bås?

  • Har du eksempler på “båser” mennesker kan bli satt i?

  • Hvilke stereotypier tror du noen vil kunne bruke om deg, men som ikke stemmer overens med den du er?

Mangfoldige og homogene samfunn

Mangfold og respekt for mangfoldet blant menneskene rundt deg er en viktig verdi i samfunnet vi lever i. Det motsatte av mangfold er homogenitet. Et homogent samfunn vil kjennetegnes av stor grad av likhet mellom menneskene.

Det er lenge siden det norske samfunnet hadde som mål å skape et homogent samfunn – slik vi for eksempel så gjennom fornorskingen av urfolket samene. Det norske samfunnet har blitt mer og mer mangfoldig. Vi har mange eksempler på grupper som har kjempet for å bli anerkjent som medborgere i det norske samfunnet, slik som kvinner, mennesker med nedsatte funksjonsevner og homofile.

CC BY-SASkrevet av Viviana Martinez.
Sist faglig oppdatert 07.05.2021

Læringsressurser

Mangfoldskompetanse