Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kulturforståelse

Hvordan skal vi forholde oss til andre kulturer? Skal vi forsøke å forstå hvordan andre oppfatter seg selv og sin egen kultur, eller skal vi ta utgangspunkt i vår egen kultur og fordømme det som bryter med våre tradisjoner og verdier?

Se videoen og jobb med oppgavene under.

Oppgave 1. Etnosentrisme og kulturrelativisme

Etnosentrisme og kulturrelativisme er to ulike måter å forholde seg til andre kulturer på.

Hva er etnosentrisme og kulturrelativisme?

Hvis man har en etnosentrisk holdning til andre kulturer, regner man sin egen kultur som bedre enn andre og dømmer andre kulturer med utgangspunkt i sin egen kultur, uten å prøve å sette seg inn i andre kulturer.

Hvis man har en kulturrelativistisk holdning til andre kulturer, vil man forsøke å forstå hver kultur på sitt eget grunnlag, uten å se på noen kultur som mer eller mindre verdt enn noen annen.

Eksempel

I et borettslag er det flere innvandrerfamilier som lar barna sine leke ute til langt på kveld.

Hvis man som nordmann har en etnosentrisk holdning til dette, kan man tenke at foreldrene ikke bryr seg om barna sine, eller at de ikke tar hensyn til at andre vil ha fred og ro på kvelden.

Hvis man derimot har en kulturrelativistisk holdning, kan man kanskje spørre noen av foreldrene. Da kan man for eksempel finne ut at grunnen til at barna leker ute så sent, er at det er dette som er vanlig i deres kultur, siden det er for varmt å leke ute midt på dagen.

  1. Finn minst to eksempler på etnosentrisme i filmen. Begrunn svaret.

  2. På hvilke måter kan etnosentrisme skape konflikter?

  3. Finn minst to eksempler på kulturrelativisme i filmen. Begrunn svaret.

  4. Reflekter over hvordan kunnskap om andre kulturer kan gjøre det lettere å forstå tradisjoner i andre kulturer. Bruk gjerne konkrete eksempler.

  5. Hvilke trekk ved norsk kultur tror du utlendinger kan ha vanskelig for å forstå?

  6. Diskuter fordeler og ulemper med etnosentrisme og kulturrelativisme. Ta gjerne utgangspunkt i filmen når dere diskuterer.

Oppgave 2. Forstå eller fordømme

Det er en viktig forskjell mellom å forstå og forklare noe i kultur og det å forsvare eller fordømme det. Du kan for eksempel forsøke å forstå og forklare barnearbeid uten å forsvare eller fordømme det.

  1. Finn eksempler på to ulike forklaringer på barnearbeid som kommer fram i filmen.

  2. Frida og Nzigire fordømmer barnearbeid på ulike måter. Hva er forskjellen mellom dem?

  3. Diskuter om Fridas holdning til barnearbeid er etnosentrisk.

  4. Diskuter hvorfor det kan være viktig å forsøke å forstå og forklare barnearbeid selv om en fordømmer det.

CC BY-SASkrevet av Eivind Zakariassen og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.06.2021

Læringsressurser

Mangfoldskompetanse