Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rollespill om mobbing

Hvorfor oppstår mobbing? Hvordan oppleves det å bli mobbet, og hva kan vi gjøre med det? I disse oppgavene skal du lage et rollespill og reflektere over mobbingens sosiale mekanismer.

Oppgave 1. Hvorfor oppstår mobbing?

Se filmen, les artikkelen "Hva er mobbing?" og svar på spørsmålene:

 1. Hva er de viktigste årsakene til mobbing?

 2. Hva er konsekvensene av å bli mobbet og ekskludert fra fellesskapet?

 3. Hvordan kan manglende tilhørighet og fellesskap skape grobunn for mobbing?


Oppgave 2. Rollespill om mobbing

I denne øvelsen skal dere gjennomføre et rollespill om mobbing. Bruk gjerne presentasjonen "Mobbing som negativ spiral" under som en inspirasjon.

Start med å dele klassen i grupper på 5–6 elever.

Rollefordeling i gruppa

Hver gruppe blir enig om en rollefordeling. Dere kan trekke lodd eller diskutere dere fram til enighet. En eller flere i gruppa må ha rollen som

 • mobber

 • mobbeoffer

 • tilskuer

I tillegg kan dere velge om dere ønsker å ha med andre roller. Det kan for eksempel være rollen som trener, lærer, rektor eller rollen som veksler (en som veksler mellom å være mobber og mobbeoffer).

Oppgave

Rollespillet er delt i to deler:

 1. Først skal dere lage en dramatisering. I dramatiseringen skal dere vise hvordan mobbing kan utvikle seg fra små krenkelser til alvorlig ekskludering og plaging. Dere kan fremføre rollespillet foran klassen eller spille det inn som en video eller et hørespill.

 2. Etter at alle i gruppa har gjennomført framføringen eller presentasjonen, skal de reflektere over sin egen fortelling:

  • Hva gjorde at mobbingen fikk lov å utvikle og spre seg?

  • På hvilke måter kunne mobbingen ha blitt stoppet helt i begynnelsen og helt til slutt i fortellingen.

Refleksjon i klassen

Etter at alle gruppene har presentert sin fortelling, kan dere reflektere sammen i klassen:

 • Hva var felles i alle historiene som ble fortalt?

 • Hvordan skilte de ulike historiene seg fra hverandre? Var det for eksempel ulike årsaker til mobbingen?

 • Var det viktige sider ved mobbing som ikke kom fram i disse fortellingene?

Oppgave 3. Et inkluderende klassemiljø

Diskuter i grupper:

 1. Hva kan du selv gjøre for å skape et trygt og inkluderende klassemiljø uten mobbing?

 2. Hva kan klassen gjøre sammen for å skape et trygt og inkluderende klassemiljø uten mobbing?

 3. Hvorfor kan det være vanskelig å gripe inn for å stoppe mobbing, og hva kan man gjøre for at det skal bli lettere å si fra?

 4. Diskuter denne påstanden: "Mobbing er noe alle taper på, både mobberne og mobbeofrene."

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 15.03.2021

Læringsressurser

Innenfor/utenfor