Hopp til innhold

Fagstoff

Oversikt: andre verdenskrig

Den andre verdenskrig var en global krig fra 1939 til 1945. Krigen ble utkjempet mellom aksemaktene (Tyskland, Italia og Japan) og de allierte, hvor de viktigste landene var Storbritannia, Frankrike, USA og Sovjetunionen. I 1945 seiret de allierte.
Soldater vasser i land fra militære båter. Svart-hvitt foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor ble det ny verdenskrig?

Det skulle gå knapt 20 fra første verdenskrig var slutt til det brøt ut en enda verre krig. Grunnene til at det ble en ny verdenskrig, er sammensatt, og de viktigste er fredsoppgjøret etter første verdenskrig, nasjonalisme og fascisme, økonomiske kriser og Hitlers aggressive utenrikspolitikk.

Versaillestraktaten

Versaillestraktaten etter første verdenskrig var en bakenforliggende årsak til andre verdenskrig. Den skapte misnøye og frustrasjon hos både seierherrene og taperne. Tyskland tapte krigen og ble hardt straffet og ydmyket, mens blant seierherrene var det misnøye i Italia og Japan, som mente de ikke ble belønnet nok for krigsinnsatsen.

Politisk ustabilitet og økonomisk sammenbrudd

Politisk ustabilitet i mellomkrigstida ble forsterket av økonomisk sammenbrudd i 1930-åra. Benito Mussolini og fascistene tok makten i Italia allerede i 1922, mens Adolf Hitler og nasjonalsosialistene kom til makten i Tyskland i 1933. I Japan fikk ytterliggående militære krefter stadig mer makt over den politiske ledelsen.

Samtidig var demokratiet på vikende front i mellomkrigstida, og Folkeforbundet som skulle forhindre en ny verdenskrig, var til dels handlingslammet. USA fokuserte i liten grad på det som skjedde utenfor Amerika, mens Frankrike og Storbritannia viste liten vilje og evne til å opprettholde verdensfreden. Denne politikken er kjent som appeasement og assosieres med passivitet og ettergivenhet.

To smilende menn med militæruniformer kjører sammen i en åpen bil. Soldater og en stor folkemengde i bakgrunnen. Svart-hvitt foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tysk utenrikspolitikk

Etter Hitlers maktovertakelse kom ambisjonene hans om å gjøre Tyskland til en stormakt raskt til syne. Hitler begynte å bryte Versaillestraktaten, iverksatte militær opprustning og gjeninnførte allmenn verneplikt. Samme år ble Saar en del av Tyskland etter folkeavstemming, og Rhinland ble remilitarisert.

Deretter vendte Hitler blikket mot territorier utenfor Tysklands grenser. Først ut var Østerrike som ble innlemmet i Tyskland i 1938. Deretter ønsket Hitler å annektere Sudetlandet i Tsjekkoslovakia hvor sudettyskerne bodde. I den såkalte Münchenavtalen fra 1938 ble dette kravet godtatt av de allierte mot lovnader om at Tyskland skulle frastå fra framtidige territoriale krav. Allerede i 1939 ble likevel resten av Tsjekkoslovakia okkupert. Appeasementpolitikken til de allierte hadde mislyktes.

Tysklands neste territoriale krav var rettet mot Polen, som fikk garantert sikkerheten sin fra Storbritannia. Hitler fryktet en tofrontskrig og opprettet overraskende en med sin ideologiske motpart Sovjetunionen i 1939. Kort tid etter, 1. september 1939, gikk Tyskland til angrep på Polen. Andre verdenskrig var et faktum.

Japan på frammarsj i Asia

Japan ble raskt industrialisert rundt århundreskiftet, men slet med råvaremangel. Dette forsøke de å løse gjennom handel og ved å erobre tyske kolonier i Kina og Stillehavet under første verdenskrig.

Det økonomiske sammenbruddet i mellomkrigstida førte til at nasjonalistiske grupperinger i militæret fikk større innflytelse over Japans politikk. En mer aggressiv linje ble fulgt, og i 1931 ble den nordøstlige delen av Kina, Mandsjuria, okkupert. Fra 1937 var det full krig mellom Japan og Kina.

Soldater i uniform oppstilt på geledd med geværer. Svart-hvitt foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk etter

Startet andre verdenskrig egentlig i 1937 etter at Japan og Kina var i full krig med hverandre?

Krigens gang og vendepunkter

Fram til 1942 var på frammarsj. I løpet av krigens to første år virket Tyskland uslåelige, og store deler av Europa ble underlagt fascismen. På rekke og rad ble Polen, Danmark, Norge, Nederland, Belgia, Frankrike og Jugoslavia beseiret. Hitler ønsket å tvinge Storbritannia til kapitulasjon i "slaget om Storbritannia", men det lyktes ikke.

I juni 1941 iverksatte Tyskland operasjon Barbarossa, angrep på Sovjetunionen. Invasjonen var vellykket i starten, men den tyske hæren ble stoppet utenfor Moskva etter at vinteren slo inn. Året etter, i 1942, gikk Hitler til angrep mot Sovjetunionens sørlige del, der målet var å erobre Kaukasus og Stalingrad. Slaget om Stalingrad ble en katastrofe for Tyskland, og store deler av den tyske hæren ble omringet og ødelagt. Dette blir ofte sett på som et av de viktigste vendepunktene i andre verdenskrig. Fra nå av var Tyskland på defensiven.

Samme år ble italienske og tyske styrker som kjempet i Nord-Afrika, beseiret i slaget om El Alamein i Egypt. Dette betød at aksemaktene gradvis ble nedkjempet i Afrika. I 1943 invaderte allierte soldater Sicilia og Italia. Tysklands viktigste alliert, Italia, kollapset samme år.

Vendepunktet i vest skjedde i 1944, på D-dagen. Da invaderte allierte styrker Normandie i Frankrike og begynte å presse de tyske styrkene ut av landet. Gradvis ble overmakten for stor Tyskland, som nå ble angrepet fra flere sider. De allierte fra vest og Sovjetunionen fra øst. 8. mai 1945 kapitulerte Tyskland. Krigen i Europa var over.

I Asia hadde Japan hatt stor militær suksess de første krigsåra, men for å vinne en avgjørende seier i Stillehavet måtte USA konfronteres. 7. desember 1941 gikk Japan til angrep på den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii. USA gikk inn i krigen på alliert side med hele sin industrielle kapasitet. På sikt ble dette avgjørende. Det militære vendepunktet kom i 1942 hvor den japanske flåten ble påført store tap mot amerikanerne i slaget om Midway. Resten av krigen var Japan på defensiven.

Andre verdenskrig ble avsluttet etter at USA slapp atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki.

Ruiner av en by. Det henger klær på snorer midt inne i ødeleggelsene. Svart-hvitt foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Krigens slutt

Andre verdenskrig fikk katastrofale følger. Selv om tapstalla er usikre, antas det at rundt 70 millioner mennesker mistet livet. Andre verdenskrig var en total krig, det vil si at alle sider av samfunnet ble rammet. I motsetning til i første verdenskrig overgikk de sivile tapa de militære. I tillegg hadde nazistene med fullt overlegg gjennomført folkemord på jødene i holocaust.

Etter aksemaktenes kapitulasjon ble krigens forbrytelser avslørt, og de ansvarlige ble stilt for retten i den internasjonale domstolen i Nürnberg. Krigsforbrytere ble dømt for sine ugjerninger, og nazisme og fascisme i Europa forsvant nesten for godt. Japan ble avmilitarisert og demokratisert. For å unngå krig i framtida ble De forente nasjoner, FN, opprettet. Vi kan derfor si at demokrati og menneskerettigheter kom styrket ut av krigen.

Andre verdenskrig endret verden maktpolitisk. Europa var svekket, og de tradisjonelle stormaktene Storbritannia og Frankrike hadde blitt annenrangs i forhold til USA og Sovjetunionen, som nå framsto som supermakter. Tyskland ble delt opp, mens Japan fikk en begrenset rolle etter krigen.

I tiåra etter andre verdenskrig skulle forholdet og spenningen mellom USA og Sovjetunionen prege verden i den påfølgende kalde krigen.

Tenk etter

I hvilken grad har FN lyktes med å unngå krig etter 1945?

Kilder

Hatlehol, G. D. (2021, 10. september). Andre verdenskrig. I Store Norske Leksikon. https://snl.no/andre_verdenskrig

Palmer, R. R., Colton, J. & Kramer, L. (2002). A history of the modern world (ninth edition). McGraw-Hill. New York.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Andre verdenskrig - Europa og verden