Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En saga som kilde til norsk vikingtid

Hva sier en gaammel saga om hvordan vikingene levde og hvilke verdier de hadde? I dette arbeidet skal du jobbe tverrfaglig i norsk og historie og bruke Sagaen om Floafolket som kilde.

Del 1: Hva vet dere om vikingtida?

Sagaen du skal lese, handler om Torgils Arrbeinstjup. I løpet av sagaen reiser han over store deler av Nord-Europa. Han knytter allianser, skifter tro og mister en sønn.

Jobb i grupper

Hva vet dere egentlig om vikingtida? Sitt i grupper og diskuter spørsmålene under. Dere skal svare på alle spørsmålene. Om dere ikke vet svaret, skal dere tippe:

 1. I hvilke deler av Nord-Europa bosatte vikingene seg?
 2. Hva var en trell? Og hva var ei frille? Og hvordan skaffa vikingene seg treller og friller?
 3. Hvordan var forholdet mellom kjønna i vikingtida?
 4. Hvordan skaffa vikingene seg ære og rikdom?
 5. Hva trodde vikingene på? (Stikkord: religion, overtro, drømmer)
 6. Om vikinger var uenige, hvordan løste de konflikter seg i mellom?
 7. Hvordan skaffa vikingene seg mat?
 8. Hva var det å reise i viking?
 9. Hvor reiste vikingene?

I plenum:

 1. Gå gjennom svara til alle gruppene. Hvor mye forkunnskaper sitter klassen med om vikingtida? Og hva vet dere lite om?
 2. Formuler minst fem spørsmål dere sitter igjen med etter å ha gått gjennom oppgavene i plenum.

Del 2: Finn svar i en saga

Ættesagaene er blant våre viktigste kilder til vikingtida. Samtidig er dette kilder vi må lese kritisk. Dette kommer vi tilbake til seinere. Men nå skal vi lese en saga. Målet er å finne svar på flest mulig av spørsmålene over mens dere leser sagaen. Dere skal derfor notere ned alle svar på spørsmålene dere måtte finne underveis i lesinga.

Relatert innhold

Del 3: Del svara med klassen

 1. Gå gjennom spørsmålene en gang til i plenum. Skriv ned alle svara på tavla eller i et delt dokument.
 2. Diskuter: Hvordan har sagaen bidratt til økt forståelse for vikingtida?
 3. Etter å ha lest sagaen – tror dere at dette er en pålitelig kilde til vikingtida? Begrunn svara deres.

Del 4: Sagaer som historisk kilde

Hvordan kan vi bruke Sagaen om Floafolket som en kilde til hendelser på Island, i Norge og på Grønland på 1000-tallet? Drøft dette spørsmålet etter at du har lest artikkelen om islendingesagaene som historisk kilde.

Relatert innhold

Del 5. Vikingenes påvirkning på naturen

Bruk sagaen og artikkelen "Hvalrossene på Island døde ut kort tid etter vikingene ankom" på forskning.no og finn svar på de to spørsmålene under:

 1. Hvorfor dro vikingene til Grønland?
 2. Hvordan påvirka vikingenes jakt på handelsvarer og mat, naturen?
 3. Vurder Forskning.no som kilde. Er denne sida pålitelig?

Relatert innhold

Det kan være vanskelig å vurdere kvaliteten på informasjonen du finner. Der er derfor viktig at du stiller noen kritiske spørsmål.

Del 6: Født i vikingtida, død i middelalderen

Sagaen forteller om en sentral hendelse i både Islands og Norges historie – overgangen fra norrøn tro til kristendommen. Les passasjene som handler om den fysiske kampen hovedpersonen Torgils har med den norrøne guden Tor:

 1. Hvordan framstilles det personlige trosskiftet til hovedpersonen?
 2. Hvordan går Torgils fram for å hindre andre menn i å dyrke de gamle gudene?
 3. Hvordan foregikk egentlig kristninga av Norden? Sammenlikn framstillinga i sagaen med dokumentaren Nordens historie på NRK.

Del 7: Sammenlign Torgils med 2000-tallsmennesket

 1. Hvilke verdier hadde vikingene? Svar på spørsmålet ved å vise til konkrete hendelser i sagaen.
 2. Hvilke likheter og forskjeller finner dere mellom vikingenes verdier og våre?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.11.2020

Læringsressurser

Kildekritikk