Hopp til innhold

Fagstoff

Kvensk språk

Kvensk er et av de fire nasjonale minoritetsspråkene i Norge. Språket hører til den finsk-ugriske språkfamilien. Det kvenske språket er viktig for kvensk identitet.

Hvem er kvenene?

Kvenene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Med nasjonal minoritet mener vi ei etnisk, religiøs og/eller språklig gruppe med lang tilknytning til landet. De fire andre nasjonale minoritetene i Norge er skogfinner, rom (sigøynere), romanifolk (tatere, de reisende) og jøder. Samene er også en minoritet i Norge, men de blir regna som urfolk. Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som region- eller minoritetsspråk i Norge.

Kvenene i Norge er etterkommere av finsktalende innvandrergrupper i Troms og Finnmark. De kommer opprinnelig fra Nord-Sverige og Nord-Finland. De første kvenene var registrert i skattemanntallet i Norge allerede på 1500-tallet, men de fleste av dem kom på 1700- og 1800-tallet.

Alle med finsk språk- og kulturbakgrunn som kom til Nord-Norge før 1945, blir i dag regnet som kvener. Totalt er det mellom ti og femten tusen personer. Noen tusen av dem snakker kvensk eller finsk, men ikke alle kan skrive språket. Det er heller ikke alle kvener som bruker ordet kven om seg selv, for nordmenn har tidligere brukt ordet nærmest som et skjellsord. Mange foretrekker å omtale seg selv som finskætta.

På 1500- og 1600-tallet kom det finske innvandrere også til Hedmark og bosatte seg i den sørøstlige delen av fylket, i området som i dag heier Finnskogen eller Finnskogene. De utvandra fra en annen del av Finland enn kvenene og blir kalla for skogfinner. Nevninga kvensk blir heller ikke brukt om finlendere som har bosatt seg i Norge i nyere tid.

Er kvensk et eget språk?

Kvensk er i nær slekt med språket i Tornedalen i Nord-Sverige og med dialektene i Nord-Finland, og mange bruker også i dag nevninga finsk om språket til kvenene. I år 2000 ga den norske regjeringa et oppdrag til Kenneth Hyltenstam, professor i tospråklighetspedagogikk ved Stockholms universitet. Hyltenstam skulle undersøke spørsmålet om kvensk/finsk skulle bli sett på som et språk eller som en dialekt. Konklusjonen hans var at en kunne se på kvensk som et eget språk fordi kvensk har vært adskilt fra de finskspråklige miljøene i Tornedalen og i Finland, og har utvikla seg selvstendig over en periode på 300 år. I 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk i Norge og som nasjonalt minoritetsspråk.

I 2005 ble også Kvensk institutt stifta, et nasjonalt senter som har som mål å bevare og utvikle kvensk språk og kultur, og skape nye arenaer for språkbrukere. Det er også lagt ned et betydelig arbeid for å utvikle en offisiell kvensk skriftnorm og en kvensk grammatikk. I Troms og Finnmark kan elever nå velge kvensk eller finsk som andrespråk i grunnskolen og i videregående skole, og Universitetet i Tromsø har et studietilbud i kvensk språk og kultur. I dag blir det også skrevet romaner på kvensk, og det blir produsert kvenske filmer.

Kvensk institutts bygning i Børselv. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor snakker ikke alle kvener kvensk?

Fra 1840-åra og framover var det norske samfunnet prega av sterke nasjonalistiske strømninger: Språk og kultur skulle være norsk. Derfor ble det satt inn ei rekke tiltak for å "fornorske" den kvenske og samiske befolkninga. Minoritetsgrupper med språklig og kulturell tilhørelse på tvers av landegrensene i nord ble sett på som en trussel mot norsk suverenitet. I andre halvdel av 1800-tallet økte for eksempel tallet på kvener i Finnmark sterkt, og styresmaktene ble redde for at en del kommuner skulle bli "heilkvenske".

Loven om bruk av norsk språk i skolen fra 1892 fastslo at en i undervisninga skulle bruke talemålet til barna mest mulig, og at nynorsk og bokmål skulle være sidestilt. Undervisninga av samiske og kvenske barn skulle derimot foregå på norsk. Heilt fram mot andre verdskrig brukte styresmaktene skolepolitikken bevisst til å svekke kvensk og samisk språk og kultur, og strategien lyktes i stor grad. Mange foreldre unnlot å lære barna sine kvensk, siden språket og kulturen ble stempla som mindreverdig av storsamfunnet rundt dem.

Kvener er ofte tospråklige. I områder der kvenene er i flertall, er også etniske nordmenn ofte flerspråklige, særlig i Nord-Troms og Alta, men også i Varanger. Kvensk (og samisk) har tatt opp i seg ein del norske ord, men påvirkninga kan også gå den andre vegen: Mellom 1999 og 2003 gjennomførte Hilde Sollid ved Universitetet i Tromsø en studie av møtet mellom kvensk og norsk i den lille bygda Sappen i Nordreisa. Studien viser at folk tok med seg trekk fra kvensk når de lærte seg norsk som andrespråk, blant annet bygde de opp setningene noe annerledes enn norske morsmålsbrukere. Dette andrespråket har så påvirka den norske dialekten i bygda, og endra den.

Les og lytt til et kvensk eventyr

Varis ja harakka

Lytt samtidig som du leser teksten. Hva tror du fortellinga handler om? (Du finner for øvrig den norske oversettelsen i heftet Folkefortelling i Ruija.)

Varis ja harakka

0:00
-0:00

Varis ja harakka olthiin vanhaassa aijassa krannikset. Varis kävi aina muutaman kerran pitken aijan päästä kattomassa krannii. Harakala oli pesä yhðessä isossa pötäjässä, ja pesässä oli harakala paljon poikkii.

Niin kettu, ko sai tiettäät sen, ette harakala oon pesä puussa, piti neuvoo millälaila saaða poikkii harakalta. Viimen se hoksais konstin. Niin meni kettu kerran sen puun tykö, jossa harakan talo oli. Se kattoi puuhuun, mittaili puun tyvvee ympäri, ja hunteeraili siinä vähän mitäki.

Harakka näki tämän ja kysyi ketulta:”Mitä sie kattot tätä puuta niin?”

”Mie aijon hakata tästä puusta sivakkapuun,” meinais kettu. Harakka tuli pölkhöön, ette kyllä kettu hakkaa tämän puun, ja kaattaa tämän maahaan.

Se alkkaa rukkoilemhaan kettuu:”Älä hakkaa tätä puuta, ette minun talo ei tulis tyyvhään!”

Kettu käveli sielä muita puita kattelemassa, mutta tuli takaisin, ja sanoi: ”Mie hakkaan tämän puun!”

Harakka vasta rukkoili:”Älä jo hakkaa tätä puuta.”

Kettu sanoi: ”Mie en hakkaa, jos vatkaat yhðen pojan mulle!”

Harakka ajatteli: ”Parempi oon vatkata yhðen pojan pesästä ko ette koko talo mennee hukkhaan.”

Ko kettu sai sen pojan, se meni metthään ja söi sen pojan, ja nukkui aikalaihin. Ko vasta nälkä tuli, meni kettu uuðesti, ja uhkais hakata puuta. Harakka häytyi vatkata toisen pojan, ja sillälaila se villitteli ketule, ette vatkais vielä kolmannenki pojan.

Varis tuli vierhaaksi harakkakrannin talhoon, ja näki ette siltä oon paljon poikkii kaðonnu, ja kyssyy harakalta: ”Kunka pojat olet pannu?”

Niin harakka häytyi muistela kunkalaihin poikkiin kans oon käyny. Sanoi kyllä varis harakale: ”Voi kranni, olet hullu ko annat villitelä ketule. Ko vielä tullee villimhään poikkaa, niin sano ketule ette näytä ensisti kirvheen millä sie hakkaat puun!”

Ei ollu pitke aika pörhäänpäin, jo tullee kettu vasta, ja oon niin virkun ja viekhaan näköinen, ja aikkoo hakata taas puun.

Mutta harakka huusi ilomielelä:”Näytä kirvheen!”

Niin kettu tuli huonole mielele, ja vielä suuttuiki, ja sanoi:”Kyllä mie arvaan kuka se täälä oon käyny juorumassa.”

Niin kettu häytyi korannuksissa mennä metthään nälkävattala: ei ennää tullu unikhaan ketule, ja se käveli sielä koko pitken yön. Noh, se sattui löyttäät variksen nukkumassa yhðen pahðan päältä.

Kettu naakki sinne, ja näppäis variksen kiini ja sanoi: ”Nyt sie olet pienempi muori, ei ole tyhä käyðä ja juoruut.”

Ja hän uhkais tappaat sen, mutta varis sanoi: ”Se oon kaunis kuolema kuitenki, ko pääsen kuolemhaan samala kuolemala ko muutki elävät. Mutta jos pahðasta vatkaat minun alas, silloin mie kuolen jo hirveen kuoleman!”

Kettu kans rupeis hunteeramhaan:”Paras s’oon vatkata pahðasta alas.”

Varis lähti lentämhään, eikä ollu häättää mithään ja huusi kovin: ”Et sie minnuu kyllä villittele niinko sie villittelit harakan!” Ja silloin mie lähðin pois.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal. Rettighetshaver: Dialektxperten
Sist faglig oppdatert 07.11.2018

Læringsressurser

Språkstyring