Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Les "Fra en annen virkelighet" på to ulike måter

Diktet "Fra en annen virkelighet" av Gunvor Hofmo kom ut like etter andre verdenskrig. I denne oppgava skal halve klassen tolke diktet historisk-biografisk, mens den andre halvdelen ikke får vite noe om Hofmos biografi. Hva skjer da?

Del 1: Les diktet, uten kontekst

Portrett av Gunvor Hofmo. Foto.

Det første dere skal gjøre, er å lese diktet "Fra en annen virkelighet" av Gunvor Hofmo, helt uten å kjenne konteksten. Hva vil dere si om diktet da?

Du kan høre forfatteren lese sitt eget dikt i videoen ovenfor. I tillegg kan du lese diktet "Fra en annen virkelighet" på nb.no.

 1. Les og lytt til diktet minst to ganger.

 2. Tegn diktets motiv, slik du oppfatter det.

 3. Under tegninga di skriver du hva du mener diktet handler om. Begrunn svaret ditt.

 4. Gå sammen i mindre grupper og sammenlign det dere har tegna og skrevet.

 5. Diskuter diktet i plenum i klassen: Hadde dere skrevet mye av det samme, eller har dere ulike tolkninger?

Del 2: Klassen jobber todelt

Nå skal dere dele klassen i to. Den ene halvparten skal få kunnskap om både historiske og biografiske sider ved konteksten, noe som kan påvirke måten dere vil tolke diktet på. Den andre halvparten skal lese om som stilretning.

Spørsmålet blir: Vil det dere får vite om diktets , påvirke tolkningene deres?

Oppgaver til elevene som skal tolke diktet historisk-biografisk

 1. Se dokumentaren Fra en annen virkelighet (2008), som handler om Gunvor Hofmo, ovenfor.

 2. Sett dere i grupper og diskuter: Syns dere at noe dere fikk vite om den historiske konteksten og biografien, kan forklare diktets tema og motiv? Vis til sitater mens dere diskuter.

 3. Skriv en kort analyse (ca. 250 ord) av diktet der du viser hvordan historisk kontekst og Gunvor Hofmos biografi kan være med på å forklare hva diktet betyr.

Oppgaver til elevene som skal lese om modernismen

 1. Dere skal lese to fagartikler om modernismen:

  Artikkel: Typisk modernistisk – Make it new!
  Artikkel: Modernismen – en reaksjon på modernitet

  Mens dere leser, skal dere markere passasjer i artiklene som dere mener kan være relevante for diktet "Fra en annen virkelighet".

 2. Gå sammen i grupper og diskuter: Hvordan kan teori om stilepoken være med på å forklare tema og form i diktet "Fra en annen virkelighet"?

 3. Skriv en kort tolkning av diktet (ca. 250 ord) der du plasserer diktet i den modernistiske tradisjonen.

Del 3: To lesemåter møtes

Gå sammen i par. I hvert par skal det være én som har lest diktet historisk-biografisk, og én som har plassert diktet i den modernistiske tradisjonen.

Forklar hverandre hvordan dere har lest diktet.

To figurer som holder i hver sin tråd og beveger dem som i bølger. Over trådbølgene står det "tekst", og under står trådbølgene står det "kontekst". Bildet er delt i tre, med overskriftene "innledning", "hoveddel" og "avslutning" over første figur, midtpunktet og andre figur.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Diskuter de to ulike lesemåtene

Diskuter i plenum:

 1. Syns dere informasjonen dere fikk om diktets kontekst, var med på å øke forståelsen deres?

 2. Hva mener dere var det viktigste fra konteksten å ta med i lesninga av diktet? Begrunn svaret deres.

 3. Gir diktet like mye mening helt uten kontekst? Begrunn svaret deres.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?