Hopp til innhold

Fagstoff

Bildebøker – opplevelse og analyse

Hvordan kan samspillet mellom ord og bilder skape flere lag i leseopplevelsen? I filmene forteller Stian Hole hvordan han jobber med illustrasjoner og skriftlig tekst i bøkene sine. Han oppfordrer deg til å dra på oppdagelsesreise gjennom litteratur og gir deg noen tips til analyse av bildebøker.

Bildebøker er som er satt sammen av illustrasjoner og skriftlig tekst. De kommuniserer både og verbalt, og fortellinga blir til gjennom samspillet mellom bilder og ord. Vi kan se på bildebøker som en egen litterær kunstform.

Allalderlitteratur

Ei bildebok kan ha flere lag i teksten. Som ungdom forstår du symboler og kan kjenne igjen referanser som et barn ikke får med seg. Vi sier at en tekst kan ha en "dobbel fortellerstemme". For eksempel kan både barn og voksne le godt av ei humoristisk bildebok, men de ler gjerne av ulike ting. Slik kan bildebøker formidle historier som lesere i alle aldre kan kjenne seg igjen i.

Egne erfaringer påvirker hvordan vi opplever litteratur, og ulike aldersgrupper kan identifisere seg med handlinga og karakterene ut fra sitt ståsted. Tekster som henvender seg til både barn og voksne, kalles allalderlitteratur eller allalderbøker.

Analyse

Vær åpen når du leser ei bildebok og legg merke til hva historien får deg til å tenke eller føle. Hvordan er leseropplevelsen din?

I en analyse skal du se nærmere på detaljene og hvordan de påvirker helhetsopplevelsen av bildeboka. Forklar hva slags egenskaper de ulike elementene har, og hva slags funksjon de får i teksten. Her finner du en mal som kan hjelpe deg i dette arbeidet. Ikke alle punkta under er relevante for alle tekster, så du må velge ut de som passer til teksten du jobber med.

Presenter teksten

Begynn med helheten og det å plassere teksten i en sammenheng:

 • Hvem er forfatter og illustratør, og når ble boka publisert?

 • Hva er tema i bildeboka?

 • Hvem er målgruppa? Er det flere målgrupper, altså flere lag i teksten som henvender seg til ulike aldersgrupper?

 • Dominerer bildene eller verbalteksten eller er de likeverdige?

Verbaltekst

Verbal betyr ord. Her skal du se nærmere på hvordan språket er brukt i teksten:

 • Hvordan formidler den skriftlige teksten en historie, og hvordan er den bygget opp for å skape spenning?

 • Hvor ligger synsvinkelen? Forklar hvem vi opplever historien gjennom.

 • Hvordan vil du beskrive stil og tone i språket? Er språket for eksempel personlig, ungdommelig eller poetisk?

 • Hva slags ord er brukt for å beskrive temaer i teksten? Er ordvalget nøytralt, eller er det valgt spesielt negativt eller positivt lada ord?

 • Hva slags språklige virkemidler er brukt, og hva slags funksjon har de? Eksempler på slike virkemidler er kontraster, gjentakelser, språklige bilder og over- eller underdrivelser.

 • Finner du eksempler på intertekstualitet? Det vil si at teksten refererer til andre tekster.

Visuelle elementer

At noe er visuelt, vil si at det består av synsinntrykk og bilder. De visuelle elementene i ei bildebok er som regel organisert i oppslag. Det vil si at du opplever to og to sider samtidig.

Pennetegning av ei velkledd kanin som ser på lommeuret sitt.
 • Beskriv bilder, og .

 • Hvordan er plassering av elementer og fargebruk med på å lede blikket ditt?

 • Hvis noen elementer eller komposisjoner blir gjentatt på flere sider, kan dette skape en rytme. Fins det en slik rytme i boka?

 • Hvordan bidrar de ulike visuelle elementene til å uttrykke og understreke innholdet i teksten?

 • Finner du bruk av kontraster, symboler eller intertekstualitet?

Samspill mellom verbaltekst og bilder

Samspillet mellom bilder og skriftlig tekst kalles ikonotekst. Vurder hvordan samspillet mellom ord og illustrasjoner fungerer i bildeboka:

 • Hvordan er bilder og ord satt sammen, og hvordan bidrar dette til å formidle en historie?

 • Hvordan blir personer og miljø skildra gjennom ord og bilder?

 • Forteller verbalteksten og bildene den samme historien, eller forsterker eller utfyller de hverandre? Ord kan utdype og gjøre det tydeligere hva et bilde skal formidle, eller de kan utvide betydningen ved å fortelle noe mer eller noe annet enn bildet.

 • Tekst og bilder kan også motsi hverandre. Hva slags virkning skaper i såfall misforholdet mellom ord og bilder?

Vis til konkrete eksempler og forklar hvordan samspillet kan påvirke leserens opplevelse av den sammensatte teksten.

Illustrasjon av to barn som står i en skog og ser oppover. Skriftlig tekst formidler at de snakker om verdensrommet.
Skriftlig tekst på bildeoppslaget

"Vet du at NASA har sendt opp et kjempeteleskop i verdensrommet. Det heter Kepler. Det har Frimerke-mannen fortalt. Det skal lete etter jordas søster," sier Garmann. "Tror du det fins en planet der ute som er helt lik vår?" spør Johanne. "Håper ikke det," sier Garmann og hopper ned fra greina.

Henta fra Garmanns hemmelighet av Stian Hole (2010).

Oppsummer

Gi en vurdering av helheten:

 • Hvordan opplever du bildeboka?

 • Hvordan vil du oppsummere tematikken i teksten etter å ha sett nærmere på detaljene?

 • Har teksten et budskap den vil formidle? Hvordan når i så fall dette fram til målgruppa?

 • Kan du plassere temaet og teksten i en kontekst?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 28.03.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster