Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Når mennesket angriper naturen

Både Rolf Jacobsen og Erlend Skjetne skriver om hvordan mennesket behandler naturen. Hvilke virkemidler bruker de for å formidle temaet?
Gravemaskin i arbeid. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mål

Målet med denne oppgava er naturligvis å lese og forstå tematikken i dikta til Rolf Jacobsen og Erlend Skjetne. Men i tillegg skal du prøve å formulere hvordan de to forfatterne bruker språklige bilder for å formidle temaet.

Del 1: "Landskap med gravemaskiner"

Diktet "Landskap med gravemaskiner" ble skrevet av Rolf Jacobsen i 1954. Les diktet på s. 78 i Samlede dikt på nb.no.

Les og diskuter

 1. Formuler det du mener er temaet i diktet.

 2. Skriv ned/strek under ei verselinje som du synes får fram temaet tydelig.

 3. Sammenlikn svara dine med svara til en annen i klassen.

I dybden på diktet

Diskuter disse spørsmålene i par:

 1. Hvem er stemmen i diktet? Legg merke til at det i første avsnitt står "De spiser av skogene mine".

 2. Hvilket språklig bilde blir brukt gjennomgående i diktet for å skildre gravemaskinene og ødeleggelsene deres?

 3. I nest siste avsnitt skjer det en vending i diktet. Gravemaskinene framstilles ikke lenger som årsaken bak ødeleggelsene. Finn verselinjer som viser dette og diskuter hvem som får skylda for ødeleggelsene.

Diskuter i plenum

 1. Hvordan blir forholdet mellom menneske, maskin og natur framstilt i diktet?

 2. Hvilken funksjon mener dere besjelingen av gravemaskinene har i diktet?

Del 2. Dikt I av Erlend Skjetne

Nå skal du bli kjent med to dikt av Erlend Skjetne fra 2017. Før du leser dem, skal du bli forsiktig kjent med det første ved å lese små utdrag fra diktet.

Forventninger til diktet

 1. Se på orda i bildet under. Dette er alle ord fra diktet du nå skal lese. Hva tror du diktet kommer til å handle om? Skriv ned.

 2. Sammenlikn med notatene til en annen i klassen. Begrunn svara deres.

Les diktet i par

 1. Les det øverste diktet (Dikt I) som du finner i relatert innhold (under).

 2. Diskuter hva dere mener er temaet i diktet.

 3. Gå gjennom diktet strofe for strofe. Diskuter hva dere mener er det viktigste motivet i hver strofe.

Relatert innhold

Sammenlikn med "Landskap med gravemaskiner"

Diskuter disse spørsmålene i par:

 1. Både i "Landskap med gravemaskiner" og Skjetnes dikt blir noen omtalt som "De/Dei". Sammenlikn hvem dette pronomenet blir brukt om i de to dikta.

 2. Sammenlikn de to første avsnittene i hvert dikt. Hvilke likheter og/eller forskjeller finner du her?

 3. Hva er det som blir besjela i de to dikta? Vurder hvilken funksjon besjelingene har.

Kontekst

Dikta er svært like, men det er nesten 70 år mellom dem.

 1. Formuler først det dere mener er de viktigste likhetene mellom dikta.

 2. Kan dere se noen forskjeller mellom dikta? Fins det noe som viser at det ene diktet er skrevet på 1950-tallet, mens det andre er skrevet på 2000-tallet? Begrunn ved å vise til tekstsitater.

To avsnitt om forholdet mellom menneske og natur

Skriv ett-to avsnitt der du sammenlikner hvordan menneskets behandling av naturen blir framstilt i de to dikta. Målet er å

 1. skrive temasetninger som gjør det klart hva avsnittet skal handle om

 2. bruke fagbegreper, som for eksempel "besjeling"

 3. bruke sitater fra dikta for å begrunne påstandene dine

 4. sammenlikne hvilken funksjon besjelinga har i dikta

Dikt II av Erlend Skjetne

Les det andre diktet til Erlend Skjetne. Vurder hvordan forholdet mellom naturen og sivilisasjon blir framstilt her og sammenlikn med de to dikta du allerede har lest og skrevet om.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 24.02.2022

Læringsressurser

Å skrive lyrikkanalyse