Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme edtjh:

  • maehtedh soptsestidh mij aalkoe-almetje, jïh daejredh mah reaktoeh veartenen aalkoe-almetjh utnieh
  • filme-biehkiem vuajneme jïh laavenjassigujmie barkeme aalkoe-almetji bïjre
  • daejredh gie filme-darjoje Elle-Máijá Tailfeather
  • Elle-Máijá Tailfeathersen dokumentaare-filmem Rebel (Bihttoš) vuajneme jïh analyseradamme

Eannan aalkah barkedh:

Saemieh aalkoe-almetjh, Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne. Medtie bieleste saemijste Nöörjesne årroeminie.

  • Neebnh jeatjah aalkoe-almetjh.
  • Gusnie dah årroeminie?
  • Gærjaj jïh filmi bïjre daajrah mah aalkoe-almetji bïjre?