Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme datne:

  • edtjh daejredh gie Marja Bål Nango
  • filme-ållermaehtemem lohkeme jïh åenehks-filmem Hilbes biigá vuajneme
  • filmen soptsestimmie-vuekiem jïh viehkie-dïrregh vuarjasjamme
  • filme-ållermaehtemem tjaaleme.

Digkedh daejtie gyhtjelasside jeatjabinie learoehkinie jallh klaassesne:

  • Datne filmi bïjre daajrah, mah leah noere-baelien kultuvren bïjre, gosse noerh aelkieh alkohovlem nuhtjedh jïh dåehkie-deatoven bïjre
    Datne dagkerh filmh lyjhkh?
  • Seammalaakan noerine Stuhkesne jïh Oslosne årrodh guktie Snåasesne jïh Rørosne?