Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Laavenjasse: Hilbes biigá

Vuartesjh åenehks-filmem Hilbes biigá, lohkh faaktah filmen bïjre, jïh tjaelieh ållermaehtemem.
Hender på tastatur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tjoerh filmem vuejnedh eannan laavenjasside darjoeh.

1. laavenjasse

Lohkh faaktah filmen bïjre. Ohtsedh filmem Gaske-viermesne jïh lohkh filmen bïjre.

2. laavenjasse

Tjaelieh ållermaehtemem filmen bïjre akten plaaran. Ållermaehteme edtja bïhkedimmiem vuartasjæjjide årrodh gïeh funterdieh mejtie edtjieh filmem vuejnedh. Jis edtjh buerie filme-ållermaehtemem tjaeledh mujhtieh daejtie tsiehkide meatan utnedh..

  • filmen nomme
  • gie/gïeh filmem dorjeme
  • buerkesth sjangerem jïh teemam
  • vuarjesjh soptsestimmie-vuekiem jïh viehkie-vierhtieh
  • jeatjah filmh gååvnesieh mah mahte seammalaakan?
CC BY-SASkrevet av Tina Andersson Jensen og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 04.04.2018

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh