Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Soptsestimmievuekie jïh viehkievierhtieh

Daennie laavenjassesne edtjh filme-gïelem jïh soptsestimmie-vuekiem buerkiestidh filmesne Hilbes biigá.

Tre ungdommer i baksetet av en bil, utsnitt fra scene i kortfilmen Hilbes biigá. Foto.

Akte filme soptsesh soptsestieh mah mijjem tsevtsieh jïh aaj mijjem eadtjalguvvieh. Aktene filmesne guvvieh, mah svihtjieh, jïh tjoeje viehkie-dïrreginie nuhtjesuvvieh. Daaroen nedte-sijjie Montages buerkeste guktie Nango viehkie-dïrregh nuhtjie filmesne Hilbes biigá.

Naemhtie tjaala:

Nango skreejrehtimmiem veedtjie musihke-videovijste jïh filmijste amerijhkeste mah maehtebe gåhtjodh road movies, goh lïhke-guvvieh mah klienjieh, guvvie-låtnoehtimmieh, jïh garre musihke.

Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Tina Andersson Jensen og Mairi Macdonald
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter